35.049

Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogrammaDit initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Raemakers en Van Meenen (beiden D66) wijzigt de Wet kinderopvang en heeft als doel het tot stand brengen van transparantie op de markt van kindercentra, in het belang van de ouders die zich er zorgen over maken of zij hun kinderen wel naar een veilige omgeving brengen. Kindercentra dienen transparant te zijn over hun beleid met betrekking tot het accepteren of weigeren van niet-gevaccineerde kinderen en personeelsleden die in enigerlei vorm in dienst zijn. Ouders kunnen dan een goed geïnformeerde keuze maken voor een kindercentrum voor hun kind.

De wenselijk geachte transparantie wordt bereikt door buiten twijfel te stellen dat houders van een kindercentrum een beleid mogen voeren dat ertoe leidt dat uitsluitend of nagenoeg uitsluitend kinderen en personeelsleden worden toegelaten die aantoonbaar deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma en door ervoor te zorgen dat uit het landelijk register kinderopvang kan worden opgemaakt welke kindercentra zo’n beleid voeren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 18 februari 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, VVD, PVV, FVD en Van Haga.

Tegen: SP, SGP, CDA en ChristenUnie.

De Eerste Kamercommissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bespreken op 30 november 2021 de brief van de staatssecretaris van VWS van 12 oktober 2021 ter aanbieding van de beantwoording door het RIVM van vragen van de initiatiefnemers (EK, T met bijlagen) en de brief van initiatiefnemer Van Meenen van 26 november 2021 met een appreciatie van de door het RIVM verstrekte informatie (EK, V).

De commissies hadden naar aanleiding van het verzoek van de initiatiefnemers van 21 juni 2021 (EK, R) om uitstel van de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel in verband met de vragen aan het RIVM besloten de Kamervoorzitter te adviseren het gevraagde uitstel van plenaire behandeling - welke was voorzien op 29 juni 2021 - te verlenen.

De Kamervoorzitter heeft op 22 juni 2021 besloten de plenaire behandeling van het initiatiefvoorstel van de agenda van 29 juni 2021 af te voeren.

De commissies hebben bij brief van 30 maart 2021 (EK, P) het College voor de Rechten van de Mens verzocht om een standpunt inzake de bevoegdheid van het College om in een concreet geval een belangenafweging te maken of sprake is van onderscheid in de zin van de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb). De voorzitter van het College heeft bij brief van 9 april 2021 (EK, Q) gereageerd op het verzoek van de commissies. Fracties zullen het antwoord desgewenst betrekken bij de voorbereiding op de plenaire behandeling van het voorstel.


Kerngegevens

ingediend

2 oktober 2018

titel

Voorstel van wet van de leden Raemakers en Van Meenen tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-61] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-61] documenten