35.258 (R2130)

Goedkeuring wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal StrafhofDit voorstel van Rijkswet strekt tot goedkeuring van de op 14 december 2017 aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2018, 74PDF-document en Trb. 2018, 200PDF-document).

Ingevolge artikel 8 heeft het Internationaal Strafhof rechtsmacht ter zake van oorlogsmisdrijven in het bijzonder wanneer deze worden gepleegd als onderdeel van een plan of beleid of als onderdeel van het op grote schaal plegen van dergelijke misdrijven.

De thans aanvaarde wijziging heeft betrekking op het tweede lid van artikel 8. Dit lid, met daarin aangegeven wat onder oorlogsmisdrijven wordt verstaan, werd eerder in 2010 gewijzigd. Toen werd het gebruik van wapens die al in internationale gewapende conflicten verboden waren, ook in niet-internationale gewapende conflicten strafbaar gesteld.

De reden voor de onderhavige wijziging is het toenemende risico op gebruik van de hieronder opgesomde wapens in hedendaagse conflictsituaties. Het verbod van de inzet van deze wapens is gebaseerd op internationale instrumenten, zoals verdragen die door een groot aantal Staten geratificeerd zijn. De benoeming van het gebruik van deze wapens als oorlogsmisdrijf in het Statuut beoogt de consistentie van het internationaal juridisch kader te vergroten en dit kader verder te versterken door rechtsmacht te vestigen over deze misdrijven voor het Internationaal Strafhof.

De wijziging zorgt er voor dat aan de opsomming in de delen b en e van het tweede lid van artikel 8 handelingen worden toegevoegd die betrekking hebben op:

  • 1) 
    het gebruik van (micro)biologische of toxine wapens;
  • 2) 
    het gebruik van wapens die het menselijk lichaam verwonden door fragmenten die in het lichaam niet door röntgenstraling kunnen worden ontdekt;
  • 3) 
    het gebruik van laserwapens die ontworpen zijn om als voornaamste of bijkomende gevechtsfunctie blijvende blindheid te veroorzaken.

De uitvoering van de op 14 december 2017 aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof is geregeld in wetsvoorstel 35.259.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 2) is door de Tweede Kamer op 17 oktober 2019 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 12 november 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

18 juli 2019

titel

Goedkeuring van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2018, 74 en Trb. 2018, 200)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze rijkswet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.


Documenten