35.443

Incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties 2020 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint MaartenIn deze incidentele suppletoire begroting (ISB) wordt de begroting van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2020 (35.300 IV) gecorrigeerd inzake de liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 26 mei 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 juni 2020 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

21 april 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 9 april 2020.


Documenten

21