Verslag van de vergadering van 9 juni 2020 (2019/2020 nr. 30)

Aanvang: 13.32 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

 • het wetsvoorstel Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders) (34767);
 • het wetsvoorstel Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders) (34768);
 • de brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid d.d. 4 juni 2020 inzake het voorstel tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State naar aanleiding van de motie-Backer c.s. over versterking van de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger (35300-VI, letter AJ);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de Kadasterwet in verband met de elektronische ondertekening van volledig geautomatiseerd aangemaakte en ondertekende berichten (35395);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van de onderdelen van richtlijn (EU) 2018/1972 die betrekking hebben op toegangsregulering in geval van replicatiebelemmeringen, het overstappen van telecomaanbieder en het vorderen van inlichtingen ten behoeve van een geografisch onderzoek naar het bereik van elektronische communicatienetwerken (35368);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie (uitvoering van Verordening (EU) 2017/1369 inzake energie-etikettering van energiegerelateerde producten) (35407);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten) (35443);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en liquiditeitssteun aan het Caribisch deel van het Koninkrijk) (35459).

Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Aan de orde zijn de hamerstukken. Ik heb begrepen dat mevrouw De Boer het woord wenst. Ik geef het woord aan mevrouw De Boer, voor een korte toelichting bij de interruptiemicrofoon.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw De Boer i (GroenLinks):

Voorzitter. Als voorzitter van de commissie Justitie en Veiligheid wil ik het verzoek doen om de brief over de voorlichtingsaanvraag aan de Raad van State van de hamerstukkenlijst te halen, omdat daarover nog wat nadere afstemming nodig is.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw De Boer. Wenst een van de andere leden het woord? Dat is niet het geval. Dan stel ik voor het stuk 35300-VI, letters AJ, de brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, met het voorstel tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State, naar aanleiding van de motie-Backer c.s. over versterking van de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger, als hamerstuk van de agenda af te voeren. Kan de Kamer daarmee instemmen? Dat is het geval.

Aan de orde zijn zeven wetsvoorstellen die als hamerstuk kunnen worden afgedaan, met de volgende nummers en titels:

 • Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders) (34767);
 • Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders) (34768);
 • Wijziging van de Kadasterwet in verband met de elektronische ondertekening van volledig geautomatiseerd aangemaakte en ondertekende berichten (35395);
 • Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van de onderdelen van richtlijn (EU) 2018/1972 die betrekking hebben op toegangsregulering in geval van replicatiebelemmeringen, het overstappen van telecomaanbieder en het vorderen van inlichtingen ten behoeve van een geografisch onderzoek naar het bereik van elektronische communicatienetwerken (35368);
 • Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie (uitvoering van Verordening (EU) 2017/1369 inzake energie-etikettering van energiegerelateerde producten) (35407);
 • Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten) (35443);
 • Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en liquiditeitssteun aan het Caribisch deel van het Koninkrijk) (35459).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Mevrouw Faber, namens de fractie van de PVV.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Faber-van de Klashorst i (PVV):

Voorzitter. De PVV wil graag aantekening bij 35368 betreffende de Telecomcode en 35407 betreffende energie-etikettering.

De voorzitter:

De leden van de fractie van de PVV wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van de onderdelen van richtlijn (EU) 2018/1972 die betrekking hebben op toegangsregulering in geval van replicatiebelemmeringen, het overstappen van telecomaanbieder en het vorderen van inlichtingen ten behoeve van een geografisch onderzoek naar het bereik van elektronische communicatienetwerken en Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie (uitvoering van Verordening (EU) 2017/1369 inzake energie-etikettering van energiegerelateerde producten) te hebben kunnen verenigen.

Dank u wel, mevrouw Faber, waarvan akte. De heer Van der Linden namens de fractie Forum voor Democratie.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van der Linden i (FvD):

Wij willen graag aantekening bij voorstel 35407.

De voorzitter:

De leden van de fractie van FvD wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie (uitvoering van Verordening (EU) 2017/1369 inzake energie-etikettering van energiegerelateerde producten) te hebben kunnen verenigen.

Dank u wel, meneer Van der Linden. Wenst een van de overige leden nog aantekening? Dat is niet het geval.