35.300 IV

Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2020Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds.


Stand van zaken

Het wetsvoorstel (TK, 1) is op 3 december 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en Van Haga.

Tegen: PvdD, FVD en Van Kooten-Arissen.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 17 december 2019 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PvdD is daarbij aantekening verleend.

COVID-19

De Eerste Kamer wordt door de regering schriftelijk geïnformeerd over maatregelen en voorzieningen ter bestrijding van Covid-19 in het Caribisch deel van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba). De brieven zijn gepubliceerd in Kamerstukdossiers 35.443 en 35.474.

De financiële gevolgen van de verschillende maatregelen en voorzieningen worden telkens middels incidentele suppletoire begrotingen (ISB's) aan de Kamer voorgelegd. Het betreft de ISB’s onder de nummers 35.443, 35.459 en 35.474.

Reductie kinderarmoede

Op 26 mei 2020 debatteerde de Eerste Kamer met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitvoering van de motie-Kox (SP) c.s. over het komen tot een reductiedoelstelling ten einde de armoede onder kinderen structureel te verlagen (EK 34.775, D). Tijdens dit debat is de eerder aangehouden motie-Kox (SP) c.s. over armoede onder kinderen (EK 35.000, C) door de indiener ingetrokken.

De commissies SZW en VWS voerden op 21 januari 2020 een mondeling overleg met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de reductiedoelstelling kinderarmoede. Bij het overleg werd de brief van de staatssecretaris van SZW van 19 december 2019 (EK 35.300 XV / 35.300 IV, D) naar aanleiding van de tijdens de Algemene financiële beschouwingen 2019 gedane toezegging (T02801) over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de motie-Kox c.s. betrokken. Van het mondeling overleg zijn een woordelijk verslag (EK 35.300 XV / 35.300 IV, E herdruk) en een videoverslag beschikbaar.

Nederlands buitenlands beleid ten aanzien van Latijns-Amerika en de Cariben

De actuele stand van zaken rondom de bescherming van mensenrechten van vluchtelingen, asielzoekers en migranten in het Caribisch deel van het Koninkrijk (incl. de grenssluiting en de opvang van Venezolaanse vluchtelingen), treft u aan in het dossier 'Nederlands buitenlands beleid ten aanzien van Latijns-Amerika en de Cariben' (29.653).


Kerngegevens

ingediend

17 september 2019

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2020

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

123
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-123] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-123] documenten