35.300 IV

Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2020Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds.


Stand van zaken

Het wetsvoorstel (TK, 1) is op 3 december 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en Van Haga.

Tegen: PvdD, FVD en Van Kooten-Arissen.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 17 december 2019 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PvdD is daarbij aantekening verleend.

COVID-19

De Eerste Kamer wordt door de regering schriftelijk geïnformeerd over maatregelen en voorzieningen ter bestrijding van Covid-19 in het Caribisch deel van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba). De brieven zijn gepubliceerd in Kamerstukdossiers 35.443 en 35.474.

De financiële gevolgen van de verschillende maatregelen en voorzieningen worden telkens middels incidentele suppletoire begrotingen (ISB's) aan de Kamer voorgelegd. Het betreft de ISB’s onder de nummers 35.443, 35.459 en 35.474.

Voorlichting Raad van State over Caribisch Nederland en Interdepartementaal Beleidsonderzoek Koninkrijksrelaties

Naar aanleiding van toezegging Voorlichting Raad van State (T02533) heeft de Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) op 15 oktober 2019 de brief (EK, D met bijlagen) van de staatssecretaris van BZK inzake de kabinetsreactie Raad van State en Interdepartementaal Beleidsonderzoek Koninkrijksrelaties besproken en besloten een voorstel te doen tot het houden van een beleidsdebat Koninkrijksrelaties, te voeren kort na een voorgenomen commissiewerkbezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. In verband met het Coronavirus is het beleidsdebat tot nader order opgeschort.

Sociaal minimum

De commissie heeft op 27 september 2019 de brief (EK 35.300 IV / CXIX, A) van de staatssecretaris van SZW inzake een afschrift met de reactie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba op de voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland ontvangen en besprak deze op 26 november 2019.

De commissie heeft op 19 november 2019 de brief (EK, F met bijlagen) van de staatssecretaris van SZW met haar reactie op de brief van de eilandbesturen over de voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland ontvangen en besprak deze op 26 november 2019.

De commissie besprak op 9 juli 2019 de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 27 juni 2019 (EK 35.000 IV / CXIX, N) over de voortgang van maatregelen met betrekking tot een ijkpunt voor de bestaanszekerheid voor Caribisch Nederland. De commissie besprak op 24 september 2019 het TK-verslag schriftelijk overleg voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland (EK 35.000 IV / CXIX, P) en de uitvoering motie-Kuiken (TK 35.000 IV, 62).

Naar aanleiding van bovenstaande documenten heeft de commissie op 20 januari 2020 een verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW inzake voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland (EK, J) uitgebracht en besprak dit verslag op 28 januari 2020. De commissie heeft op 28 januari 2020 besloten eventueel nader schriftelijk overleg te agenderen na afloop van het werkbezoek van de commissie aan het Caribisch deel van het Koninkrijk gedurende het meireces (28 april t/m 8 mei 2020). In verband met het Coronavirus is het werkbezoek tot nader order opgeschort.

Reductie kinderarmoede

Op 26 mei 2020 debatteerde de Eerste Kamer met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitvoering van de motie-Kox (SP) c.s. over het komen tot een reductiedoelstelling ten einde de armoede onder kinderen structureel te verlagen (EK 34.775, D). Tijdens dit debat is de eerder aangehouden motie-Kox (SP) c.s. over armoede onder kinderen (EK 35.000, C) door de indiener ingetrokken.

De Eerste Kamercommissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en voor Koninkrijksrelaties (KOREL) hebben op 21 april 2020 het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 april 2020 (EK 35.300 XV / 35.300 IV, G) over voorstellen om de reductiedoelstelling voor kinderarmoede meer kwantificeerbaar vorm te geven voor kennisgeving aangenomen.

De commissies voerden op 21 januari 2020 een mondeling overleg met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de reductiedoelstelling kinderarmoede. Bij het overleg werd de brief van de staatssecretaris van SZW van 19 december 2019 (EK 35.300 XV / 35.300 IV, D) naar aanleiding van de tijdens de Algemene financiële beschouwingen 2019 gedane toezegging (T02801) over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de motie-Kox c.s. betrokken. Van het mondeling overleg zijn een woordelijk verslag (EK 35.300 XV / 35.300 IV, E herdruk) en een videoverslag beschikbaar.

De commissies bespraken op 5 november 2019 de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 oktober 2019 (EK 35.000 XV / 35.000 IV, I met bijlage) over de ambities met betrekking tot de reductie van kinderarmoede en het verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van 28 oktober 2019 (EK 35.000 XV / 35.000 IV, J) naar aanleiding van een eerder verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van 10 september 2019 (EK 35.000 XV / 35.000 IV, H) over dit onderwerp.

De commissies hadden eerder al een verslag van een schriftelijk overleg (EK 35.000 XV / 35.000 IV, F) met de staatssecretaris over haar brief van 1 april 2019 (EK 35.000 XV / 35.000 IV, D) over dit onderwerp uitgebracht.

Nederlands buitenlands beleid ten aanzien van Latijns-Amerika en de Cariben

De actuele stand van zaken rondom de bescherming van mensenrechten van vluchtelingen, asielzoekers en migranten in het Caribisch deel van het Koninkrijk (incl. de grenssluiting en de opvang van Venezolaanse vluchtelingen), treft u aan in het dossier 'Nederlands buitenlands beleid ten aanzien van Latijns-Amerika en de Cariben' (29.653).


Kerngegevens

ingediend

17 september 2019

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2020

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-123] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-123] documenten