Nieuws uit de commissies dinsdag 16 juni 2020De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 16 juni 2020 vergaderd over met name de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

De commissies IWO en EZK/LNV vergaderden dinsdag 16 juni in de Volle Raadszaal van de Raad van State. Als gevolg van de anderhalvemetermaatregel heeft de Eerste Kamer ruimtetekort voor haar vergaderingen. Daarom kunnen EK-commissies sinds kort - tijdelijk en beperkt - ook vergaderen bij de buren op het Binnenhof, de Raad van State.
Grotere versie foto

Coronamaatregelen

Incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector in verband met de Covid-19 crisis

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

Schriftelijke inbreng

Ontwerpbesluit aanpassing methodiek bepalen energieprestatie gebouwen en inijking energielabels

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de voorhang van het ontwerpbesluit in verband met de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels wordt inbreng voor schriftelijk overleg geleverd door de fracties van GroenLinks (De Boer) en PvdA (Crone).

Initiatiefvoorstel-Kwint en Westerveld Verbod dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de VVD (De Blécourt-Wouterse). De commissie streeft ernaar de behandeling van het wetsvoorstel nog voor het zomerreces af te ronden.

Goedkeuring Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de samenwerking van defensieaangelegenheden

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Ganzevoort).

Correspondentie Ministerie BZK - Inspectie Leefomgeving en Transport

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister voor Milieu en Wonen van 4 maart 2020 wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en PvdA (Nooren) gezamenlijk.

Reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de SP (Kox).

Mondeling overleg

Effecten Europese coronamaatregelen

De commissies Financiën en Buitenlandse Zaken hielden een mondeling met de minister van Financiën en de minister van Buitenlandse Zaken over het effect van de Europese Coronamaatregelen op de korte en lange termijn, met inbegrip van doorwerking in het MFK, de staat van de Eurozone, het stabiliteits- en groeipact en het Europees Semester

Documenten mondeling overleg over de EU-coördinatie van Coronamaatregelen, het aangepaste MFK en het Europees Semester

Hamerstukken

Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening uitwisseling persoonsgegevens

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

Spoedreparatiewet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

De commissie Justitie en Veiligheid brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging

De commissie Justitie en Veiligheid brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

Derde incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties 2020 inzake liquiditeitssteun 2e tranche voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De commissie Koninkrijksrelaties brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
De commissies IWO en EZK/LNV vergaderden dinsdag 16 juni in de Volle Raadszaal van de Raad van State. Als gevolg van de anderhalvemetermaatregel heeft de Eerste Kamer ruimtetekort voor haar vergaderingen. Daarom kunnen EK-commissies sinds kort - tijdelijk en beperkt - ook vergaderen bij de buren op het Binnenhof, de Raad van State.
Afbeelding 1 - De commissies IWO en EZK/LNV vergaderden dinsdag 16 juni in de Volle Raadszaal van de Raad van State. Als gevolg van de anderhalvemetermaatregel heeft de Eerste Kamer ruimtetekort voor haar vergaderingen. Daarom kunnen EK-commissies sinds kort - tijdelijk en beperkt - ook vergaderen bij de buren op het Binnenhof, de Raad van State.