Nieuws uit de commissies dinsdag 15 juni 2021De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 15 juni 2021 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Initiatiefvoorstel-Bergkamp Wet gesloten coffeeshopketen

De commissie Justitie en Veiligheid besluit de nadere procedure aan te houden in afwachting van informatie van de nieuwe initiatiefnemers over hoe zij de verdere behandeling voor zich zien wat betreft het tijdpad.

Parlementaire Onderzoekscommissie antidiscriminatiewetgeving

De parlementaire onderzoekscommissie naar de effectiviteit van antidiscriminatiewetgeving heeft dinsdag haar derde voorbereidende deskundigenbijeenkomst gehouden. Het thema van deze bijeenkomst was de werking van het ketenmodel (van Grondwet en verdragen tot aan de ervaringen van burgers) op het gebied van het onderwijs.

Inleidingen werden gehouden door Maurice Crul, hoogleraar Diversiteit en Onderwijs aan de Vrije Universiteit Amsterdam; Edith Hooge, hoogleraar Onderwijsbestuur aan de Universiteit Tilburg en Voorzitter van de Onderwijsraad, en Kutlay Yağmur, hoogleraar Taal, Identiteit en Onderwijs aan de Universiteit Tilburg.

De parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit antidiscriminatiewetgeving is op 23 maart 2021 door de Eerste Kamer ingesteld als bedoeld in artikel 8 van de Regeling parlementair en extern onderzoek van de Eerste Kamer. De commissie heeft als taak het door de Tijdelijke commissie voorgestelde parlementaire onderzoek naar de effectiviteit van antidiscriminatiewetgeving te verrichten.

Het onderzoek zal zich richten op de oorzaken van en mogelijke oplossingen voor de kloof tussen de wet op papier en de wet in praktijk als het gaat om discriminatie.

Schriftelijke inbreng

Gezamenlijke Mededeling: Stand van de politieke, economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en Turkije

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi) en D66 (Stienen).

Toezegging Aanbevelingen commissie-Dijkgraaf;

Brief van de minister voor BVOM over de derde voortgangsbrief uitwerking adviezen commissie-Dijkgraaf;

Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besluit in schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (35104, I). Daartoe wordt heden, 15 juni 2021, inbreng geleverd door de fractie van GroenLinks (Ganzevoort).

Implementatie Richtlijn ter bevordering gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord

De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving bespreekt de technische briefing na die heden door ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Emissieautoriteit over het wetsvoorstel is verzorgd. De commissie besluit het in bewerking zijnde voorlopig verslag om te werken tot een verslag waarvoor uiterlijk vrijdag 18 juni 2021 om 12 uur, aanvullende vragen kunnen worden ingeleverd bij de griffie. Het verslag wordt dezelfde dag vastgesteld. Bij ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling, bij voorkeur voor het zomerreces, op een door de Voorzitter te bepalen datum.

Covid-19

Tijdelijke regels voor inzet coronatoegangsbewijzen

De commissies Justitie en Veiligheid; Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving bespreken de procedure van het vandaag door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel Tijdelijke regels voor inzet coronatoegangsbewijzen, mede naar aanleiding van de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met verzoek tot spoedige behandeling van wetsvoorstel. De commissies brengen blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

Incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 aanpassingen in economische steun- en herstelpakket in de bestrijding van het coronavirus

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Tweede incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 specifieke aanpassingen in economisch steun- en herstelpakket

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 uitbreiding economisch steun- en herstelpakket

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Wijziging Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en Wet studiefinanciering 2000 betreffende tijdelijke voorzieningen studiejaar 2021-2022 in verband met COVID-19

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

Mondeling overleg

Voortgang nieuwe pensioenstelsel

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid hield een mondeling overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de voortgang van het nieuwe pensioenstelsel.

Divers

Informeel gesprek fractievoorzitters Eilandsraad Bonaire

De commissie Koninkrijksrelaties had een besloten informeel gesprek met de fractievoorzitters van de Eilandsraad van Bonaire.


Deel dit item: