Nieuws uit de commissies dinsdag 13 juli 2021De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 13 juli 2021 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en over andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Schriftelijke inbreng

Toekomstbestendig maken wetgeving arbeidsmigratie

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van der Burg), GroenLinks (Van Gurp), D66 (Stienen), PvdA (Sent), PVV (Van Strien), SP (Kox), ChristenUnie (Ester) en SGP (Schalk).

Initiatiefvoorstel-Bisschop en Kwint Afschaffing lerarenregister en registervoorportaal

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse), PvdA (Sent) en SGP (Schalk).

Gemeentelijke taak aanbieden prenataal huisbezoek

De fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), GroenLinks (Van Gurp), D66 (Van der Voort), PvdD (Prast) en 50PLUS (Baay-Timmerman) leveren inbreng voor het voorlopig verslag.

Vereenvoudiging uitvoering en reparatie Wvggz en Wzd

De fracties van CDA (Prins) en SP (Gerkens) leveren inbreng voor het nader voorlopig verslag.

Kwaliteitsborging bouwen

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door leden van de fracties van de VVD (Meijer), CDA (Rietkerk) en PvdA (Crone).

Speciaal verslag Europese Rekenkamer: Ondersteuning beheer van buitengrenzen door Frontex: tot nog toe onvoldoende doeltreffend

Inbreng voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid wordt heden geleverd door de fracties van de VVD (Adriaanse), GroenLinks en PvdA gezamenlijk (Karimi/Vos) en D66 (Stienen).

Voorstel verordening Europese digitale identiteit

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese Commissie wordt geleverd door de leden van de fracties van GroenLinks (Ganzevoort) en de PvdA (Koole). De commissie wenst vóór 4 oktober 2021 de beantwoording te ontvangen.

Betere benutting woningvoorraad

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over actualiteit in het huurbeleid en over betere benutting van de woningvoorraad

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Ganzevoort).

Voorstel Besluit ondertekening en voorlopige toepassing Partnerschapsovereenkomst EU en OACPS

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering en de Europese Commissie wordt geleverd door de Fractie-Nanninga (Beukering).

Advies adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving in het milieudomein

Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat ter aanbieding van het rapport 'Om de leefomgeving'

Inbreng voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat wordt geleverd door de fractie van de SP (Janssen).

Plenair

Wet betaald ouderschapsverlof

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen, bij voorkeur op 14 september 2021 en niet op 28 september 2021.

Covid-19

Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 / Infectieziektenbestrijding (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW)

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ter aanbieding van de Regeling van 6 juli 2021 houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met vaststellen van de veilige afstand op nul meter, het Besluit in verband met het vaststellen van de veilige afstand op nul meter en de stand van zaken COVID-19

De commissies Justitie en Veiligheid; Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken; Koninkrijksrelaties; Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving; Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nemen de brief van 6 juli 2021 met de aangeboden ministeriële regeling en amvb (35526/25295, BS en bijlagen) voor kennisgeving aan. Toezeggingen T03143, T03145, T03146 en T03147 blijven als openstaand geregistreerd staan en worden op 14 september 2021 opnieuw besproken.

Divers

Themadebat rechtsstatelijkheid, grondrechten en democratie in de EU

De commissies Europese Zaken; Justitie en Veiligheid; Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken stellen voor om het themadebat over rechtsstatelijkheid, grondrechten en democratie in de EU op 12 oktober 2021 te houden en daarvoor de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit te nodigen.

De commissie stelt voor om voorafgaand aan het themadebat videogesprekken te houden met Eurocommissarissen Jourová (Rechtsstaat, Democratie en Grondrechten), Reynders (Rechtsstaatrapport) en Šuica (Toekomst van Europa in het licht van de onderwerpen van het themadebat).


Deel dit item: