36.349

Verlenging beslistermijnen in asiel- en nareiszakenDit wetsvoorstel wijzigt de Vreemdelingenwet 2000 zodat de beslistermijnen in asiel- en nareiszaken, in het bijzonder in het geval van gezinshereniging van een asielgerechtigde met zijn familie- en gezinsleden, kunnen worden verlengd.

Met dit voorstel wordt de termijn versoepeld waarbinnen de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid moet beslissen op asielaanvragen. De druk op de opvang van asielzoekers en hun nareizende gezinsleden door het COA en de behandeling van hun aanvragen om asiel en nareis door de IND is groot. Om deze druk te verlichten worden de beslistermijnen naar negen maanden verhoogd, wat in lijn is met de EU-gezinsherenigingsrichtlijn. Daarnaast verlengt het wetsvoorstel de termijn waarbinnen de staatssecretaris moet beslissen op een aanvraag van een vreemdeling om herenigd te worden met zijn familie- en gezinsleden naar 9 maanden. Ook krijgt de staatssecretaris meer mogelijkheden om de termijn in individuele zaken te verlengen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 23 april 2024 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: NSC, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, FVD en PVV.

Tegen: SP, GroenLinks-PvdA, Volt, D66, DENK, PvdD en ChristenUnie.

De Eerste Kamercommissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) heeft op 18 juni 2024 het verslag (EK, B) uitgebracht en wacht op de nota naar aanleiding van het verslag.


Kerngegevens

ingediend

25 april 2023

titel

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verlenging van de beslistermijnen in asiel- en nareiszaken

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten

28