Stemming moties Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijsVerslag van de vergadering van 6 juni 2023 (2022/2023 nr. 36)

Aanvang: 12.23 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs, de verstrekking van een tegemoetkoming aan studenten die onder het studievoorschotstelsel hebben gestudeerd en de verruiming van de 1-februariregeling voor ho-studenten die zijn doorgestroomd vanuit het mbo (Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs),

te weten:

  • de motie-Van Apeldoorn c.s. over kansengelijkheid voor studenten in het middelbaar en het hoger onderwijs (36229, letter E);
  • de motie-Koffeman c.s. over dekking in de begroting 2024 voor compensatie van studenten van de pechgeneratie (36229, letter F);
  • de motie-Koffeman c.s. over het structureel maken van de tijdelijke verhoging van de basisbeurs (36229, letter G);
  • de motie-Koffeman c.s. over de door de afschaffing van de korting op het collegegeld vrijkomende middelen (36229, letter H);
  • de motie-Koffeman c.s. over een maatwerkoplossing voor studenten met een chronische ziekte of functiebeperking (36229, letter I).

(Zie vergadering van 30 mei 2023.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen we over de motie 36229, letter E, de motie van het lid Van Apeldoorn c.s. over kansengelijkheid voor studenten in het middelbaar en het hoger onderwijs. Wenst een van de leden een stemverklaring over deze motie af te leggen? De heer Van der Voort namens D66.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van der Voort i (D66):

Voorzitter. Wij waarderen de inspanning die de minister heeft gepleegd om het mbo gelijk te stellen aan het hbo en het wo, zeer. Wij denken ook dat wat in deze motie voorgesteld wordt, namelijk om de gelijkheid nog verder vorm te geven, een heel goed plan is. Tegelijkertijd heeft de minister uitgelegd dat daar budgettaire beperkingen aan zitten en dat het op dit moment niet mogelijk is. Wij hopen dat de minister dit snel geregeld gaat krijgen, maar we zullen op dit moment tegen deze motie stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van der Voort. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Apeldoorn c.s. (36229, letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, de SP, de PvdD, de SGP, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, Fractie-Otten, de PVV, de ChristenUnie, het CDA en de VVD ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen wij over de motie 36229, letter F, de motie van het lid Koffeman c.s. over dekking in de begroting 2024 voor compensatie van studenten van de pechgeneratie. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Koffeman c.s. (36229, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de SP, de PvdD, de SGP, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, Fractie-Otten, de PVV, de ChristenUnie, het CDA en de VVD ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen wij over de motie 36229, letter G, de motie van het lid Koffeman c.s. over het structureel maken van de tijdelijke verhoging van de basisbeurs. Wenst een van de leden een stemverklaring over deze motie af te leggen? Mevrouw Nanninga namens de Fractie-Nanninga.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Nanninga i (Fractie-Nanninga):

Dank u wel, voorzitter. Mijn fractie is van mening dat de middelen die worden ingezet voor de tijdelijke verhoging van de studiefinanciering, beter kunnen worden ingezet om de zogenaamde pechgeneratie van studenten te helpen. In deze motie wordt voorzien in een structurele verhoging van de studiefinanciering per jaar, die hoger is dan de totale compensatie die studenten van de pechgeneratie hebben ontvangen. Dat vinden wij scheef en daarom kunnen wij deze motie niet steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Nanninga. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Koffeman c.s. (36229, letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen wij over de motie 36229, letter H, de motie van het lid Koffeman c.s. over de door de afschaffing van de korting op het collegegeld vrijkomende middelen. Wenst een van de leden een stemverklaring over deze motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Koffeman/Van Apeldoorn c.s. (36229, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, D66, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen wij over de motie 36229, letter I, de motie van het lid Koffeman c.s. over een maatwerkoplossing voor studenten met een chronische ziekte of functiebeperking. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Koffeman c.s. (36229, letter I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.