Stemgedrag Drs. A.C. van Huffelen (D66)Voor165Tegen35

 • Voor
  17 december 2019 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over geschikte woningen voor ouderen (35.347, L)
 • Voor
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Pijlman (D66) c.s. over het ontzien van kringlooplandbouwbedrijven bij toekomstige beleidsvoorstellen (35.347, K)
 • Voor
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Spoedwet aanpak stikstof (35.347)
 • Tegen
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Pareren (FVD) c.s. over het betrekken van andere infrastructurele projecten en institutionele bouw bij verruimde maatregelen (35.347, J)
 • Tegen
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Pareren (FVD) c.s. over reeds vergunde emissierechten (35.347, I)
 • Tegen
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Pareren (FVD) c.s. over een transparant meet- en monitoringnetwerk aangaande stikstofemissie (35.347, H)
 • Tegen
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Pareren (FVD) c.s. over een ondergrens voor de drempelwaarde (35.347, G)
 • Voor
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. over nieuwe structurele investeringen in het onderwijs (35.300 VIII, D)
 • Tegen
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Vos (PvdA) c.s. over het erkennen dat de huidige loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs een belangrijke oorzaak is van het tekort aan leraren in het primair onderwijs (35.300 VIII, E)
 • Tegen
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Vos (PvdA) c.s. over het dichten van de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs (35.300 VIII, F)
 • Voor
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 (35.300 VIII)
 • Tegen
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over een specifiek tijdpad om te voldoen aan de reguliere normen uit de Nitraatrichtlijn (35.233, F)
 • Voor
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over het uitwerken van meerdere beleidsopties die uitgaan van afbouw van de derogaties (35.233, E)
 • Voor
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Implementatie zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (35.233)
 • Voor
  17 december 2019 (Hamerstuk)
  Uitvoering van kwaliteitstoetsen bij advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen (35.262)
 • Voor
  17 december 2019 (Hamerstuk)
  Goedkeuring Brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de Republiek Armenië (35.279)
 • Voor
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Brief regering; Besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project militair radarstation Herwijnen (EK 31.936 I / TK)
 • Tegen
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-De Vries (Fractie-Otten) c.s. over de mogelijkheden om tot een Radar-Ruil te komen (31.936, P)
 • Voor
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (35.255)
 • Voor
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Gewijzigde motie-Essers (CDA) en Geerdink (VVD) c.s. over het voorkomen van dubbele heffing (35.241, H (voorheen G))
 • Tegen
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Gewijzigde motie-Geerdink (VVD) en Essers (CDA) c.s. over internationaal vergelijkend onderzoek naar de implementatie van ATAD2 in omringende EU-lidstaten (35.241, I)
 • Voor
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (35.241)
 • Voor
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven (35.306)
 • Voor
  17 december 2019 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten (35.307)
 • Voor
  17 december 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet bronbelasting 2021 (35.305)