30.300 V

Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2006Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2006 van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 15 december 2005 aangenomen door de Tweede Kamer. De LPF en Groep Nawijn stemden tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 31 januari 2006 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 97 van 2 maart 2006.

De plenaire behandeling van het onderdeel NAVO, gecombineerd met het onderdeel NAVO van de Begrotingsstaat Defensie 2006 (30.300 X), vond plaats op 21 maart 2006.

Het themadebat in het kader van het begrotingsonderdeel ontwikkelingssamenwerking vond plaats op 16 mei 2006. Het hoofdthema van deze behandeling was het ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie "De Europese consensus" met aanvullend de thema's 'Inzetten van wetenschap en onderzoek' en 'Financiële middelen/begeleiding micro-krediet'.

Het beleidsdebat over het begrotingsonderdeel Buitenlandse Zaken vond eveneens op 16 mei 2006 plaats.


Kerngegevens

ingediend

20 september 2005

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2006

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Ontwikkelingssamenwerking

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

29