30.300 X

Begrotingsstaat Defensie 2006Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2006 van het Ministerie van Defensie.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 15 december 2005 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de SP stemde tegen. Het plenaire debat in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Begrotingsstaat Defensie 2006, exclusief het onderdeel NAVO, vond plaats op 21 maart 2006. Bij deze behandeling werd de brief van de minister van Defensie van 25 november 2005 (EK 30.300 X, A) inzake de vervolgnotitie over de juridische aspecten van vredesoperaties betrokken. Het wetsvoorstel is zonder stemming aangenomen. SP en de GroenLinks-fractieleden Platvoet en Thissen is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 318 van 11 juli 2006.

Op dezelfde dag vond een afzonderlijk debat plaats over het onderdeel NAVO, gecombineerd met het onderdeel NAVO van de Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2006 (30.300 V).

Nieuwsberichten 22 maart 2006


Kerngegevens

ingediend

20 september 2005

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2006

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

21