31.585

Goedkeuring Verdrag tot herziening van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische UnieDit wetsvoorstel keurt het Verdrag van 17 juni 2008 (Trb. 2008, 135PDF-document) tot herziening van het Verdrag van 3 februari 1958 (Trb. 1958, 18) tot instelling van de Benelux Economische Unie goed. Het verdrag tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden van 1958 is afgesloten voor een tijdvak van vijftig jaar en loopt af op 31 oktober 2010.

Het verdrag is op een aantal punten herzien waardoor er beter ingespeeld kan worden op gewijzigde omstandigheden. Het herziene verdrag heeft twee doelstellingen: het vervullen van een voortrekkersrol binnen de Europese Unie en de samenwerking in de grensstreken. De uitbreiding van de samenwerking op andere terreinen dan de economische unie brengt met zich mee dat de benaming van de Benelux wordt gewijzigd van Benelux Economische Unie in Benelux Unie.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.585, A) is op 3 november 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 februari 2010 aangenomen. SP en PvdD stemden tegen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 100 van 4 maart 2010.


Kerngegevens

ingediend

8 september 2008

titel

Goedkeuring van het op 17 juni 2008 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tot herziening van het op 3 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie (Trb. 2008, 135)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten