34.287

Implementatie herziening mer-richtlijnDoel van de mer-richtlijn is om door middel van een milieueffectbeoordeling de milieueffecten van projecten volwaardig te betrekken in de besluitvorming over het project.

Met de wijziging wordt beoogd de mer-beoordelingsprocedure te verduidelijken, de kwaliteit en de inhoud van het MER te verbeteren en de mer-procedure te stroomlijnen met milieubeoordelingen uit hoofde van andere EU-regelgeving, teneinde het milieu beter te beschermen, hulpbronnen efficiënter te gebruiken en duurzame groei in de Europese Unie te bevorderen.

Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van de Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2014, L 124PDF-document).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 31 mei 2016 aangenomenPDF-document door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, VVD, SGP, ChristenUnie en het CDA stemden voor.

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 17 januari 2017. Tijdens dat debat is de motie-Vos (GroenLinks) c.s. over het uitvoeren van een onafhankelijke kwaliteitstoetsing door de commissie MER (EK, G) ingediend. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 24 januari 2017 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdD en de PVV stemden tegen. De motie is op 24 januari 2017 door de indiener ingetrokken.

De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) heeft bij brief van 18 juni 2024 inbreng geleverd voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over uitvoeringsprogramma VTH en jaarlijks overzicht bestuurlijke overleggen met agendering mer (EK 34.986/34.287/29.383, AL met bijlagen).

milieueffectrapportage

Naar aanleiding van de bespreking door de commissie voor IWO op 14 september 2021 van het verslag van een nader schriftelijke verslag (EK 34.287 / 29.383, Q) over de onafhankelijke toetsing van milieueffectrapportages (EK 34.287 / 29.383, P) vond op 12 oktober 2021 met de minister van I&W een mondeling overleg plaats over de periodiek evaluatie van de milieueffectrapporten (MER) in relatie met de Omgevingswet.

Op 11 april 2023 heeft de commissie voor IWO een mondeling overleg gevoerd met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over milieueffectrapportage.

De Eerste Kamercommissie voor IWO levert op 10 september 2024 inbreng voor schriftelijk overleg met met de minister van I&W over het onderzoek naar oorzaken van het ontbreken van essentiële informatie in milieueffectrapporten (EK 34.287 / 29.383, AD met bijlage).

Nevele-arrest

De commissie voor IWO bespreekt het verslag van een nader schrifteijk overleg over de stand van zaken acties voortvloeiend uit het Nevele-arrest (EK 34.287 / 29.383 AB met bijlage) nadat de door het ministerie aangeboden technische briefing over het instrument milieueffectrapportage (mer) in relatie tot de Omgevingswet heeft plaats gevonden.

De technische briefing vond plaats op 18 juni 2024.


Kerngegevens

ingediend

18 september 2015

titel

Wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in verband met de uitvoering van Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2014, L 124) (implementatie herziening mer-richtlijn)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Hoofdlijnen

De algemene doelstelling van de wijziging van de mer-richtlijn is er op gericht om:

  • de geconstateerde tekortkomingen in de uitvoeringspraktijk van de mer-richtlijn te verhelpen;

    een actualisering door te voeren die aansluit op ecologische en sociaaleconomische veranderingen en uitdagingen;

  • de mer-richtlijn in overeenstemming te brengen met de "beginselen van slimme regelgeving" van de EU;
  • de uitspraken van het Hof van Justitie van de EU te codificeren.

Documenten

118
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-118] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-118] documenten