34.489

Goedkeuring van wijzigingen van het Verdrag en het Administratief Akkoord met Marokko over sociale zekerheidDit wetsvoorstel regelt de goedkeuring van de aanpassingen van het Verdrag en het akkoord tussen Nederland en Marokko inzake sociale zekerheid (Trb. 2016, 67 en Trb. 2016, 101). Een herziening is nodig omdat wetgeving is aangenomen die ziet op de beperking van de export van uitkeringen en rechterlijke uitspraken.

Nederland en Marokko hebben door onderhandelingen een akkoord bereikt over aanpassing van het bilaterale socialezekerheidsverdrag. In het Verdrag en Akkoord staan afspraken over de invoering van het principe van het woonlandbeginsel, de stopzetting van de export van kinderbijslag en kindgebonden budget op grond van de Algemene Kinderbijslagwet en Wet Kindgebonden budget en de beëindiging van de werelddekking zorgkosten bij tijdelijk verblijf op basis van het Verdrag.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 3) is op 24 januari 2017 na hoofdelijke stemming met 118 stemmen voor (VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, PvdD, 50PLUS, Groep Bontes/van Klaveren, Houwers, Klein, Van Vliet, Monasch) en 16 stemmen tegen (SP en Groep Öztürk/Kuzu) aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 april 2017 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

20 september 2016

titel

Goedkeuring van het op 4 juni 2016 te Rabat tot stand gekomen Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko tot wijziging van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemene Verdrag inzake sociale zekerheid, zoals gewijzigd en ondertekend op 30 september 1996 en op 24 juni 2002, en de op 4 juni 2016 te Rabat tot stand gekomen Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van het op 3 november 1972 te Rabat ondertekende Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende, en op 30 september 1996 en 24 juni 2002 herziene en ondertekende Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake sociale zekerheid, zoals herzien door de Akkoorden ondertekend op 30 september 1996, 22 juni 2000 en 24 juni 2002 (Trb. 2016, 67 en Trb. 2016, 101)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.


Documenten

22