35.714

Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg en Maatoug Wet werken waar je wiltDit initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Van Weyenberg (D66) en Maatoug (GroenLinks) wijzigt de Wet flexibel werken (Wfw) in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats.

Met dit voorstel wordt een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats - voor zover dit betrekking heeft op het woonadres van de werknemer of een voor de arbeid passende arbeidsplaats van waaruit gebruikelijk ten behoeve van de werkgever werkzaamheden worden verricht - op eenzelfde manier behandeld als een verzoek om aanpassing van de werktijd of arbeidsduur. Door deze aanpassing wordt een thuiswerk- of werkplekverzoek hetzelfde behandeld als andere verzoeken inzake arbeidsduur en werktijden die kunnen worden gedaan op grond van de Wfw.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 5 juli 2022 aangenomen.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB en JA21.

Tegen: PVV, FVD en Groep Van Haga.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 september 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen.

Voor: OPNL, GroenLinks PvdA, D66, CDA, Volt, SP, PvdD en ChristenUnie.

Tegen: SGP, PVV, FVD, VVD, JA21, BBB en 50PLUS.

Tijdens het debat op 12 september 2023 is de motie-Van der Goot (OPNL) en Bakker-Klein (CDA) c.s. over het fiscale knelpunt bij hybride werken van grensarbeiders (EK, H) ingediend. De motie is op 26 september 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De PVV en FVD stemden tegen.

Een ordevoorstel van het lid Rosenmöller (GroenLinks-PvdA) om de stemming over het wetsvoorstel en de motie-Van der Goot en Bakker-Klein c.s. met een week uit te stellen is op 26 september 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. OPNL, Groenlinks-PvdA, D66, SP en PvdD stemden voor.

Dit initiatiefvoorstel werd eerder mede-ingediend door het voormalige Tweede Kamerlid Smeulders (GroenLinks) en medeverdedigd door de Tweede Kamerleden Romke de Jong (D66) en Van Beukering-Huijbregts (D66).


Kerngegevens

ingediend

27 januari 2021

titel

Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

50