35.812

Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2021 inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden in WSNP/MSNP-trajectenIn deze derde incidentele suppletoire begroting (ISB) wordt de begrotingsstaat van het ministerie van Financiën voor het jaar 2021 (35.570 IX) gewijzigd. Het voorstel bevat de budgettaire verwerking van de in het kader van de herstelactie Toeslagen voorgenomen kwijtschelding van private schulden van gedupeerden die in Wsnp-en Msnp-trajecten.

Gedupeerden in het kader van de herstelactie Toeslagen hebben in veel gevallen recht op een compensatie van ten minste € 30.000. Een gedeelte van de compensatiegerechtigde gedupeerden zit op dit moment in een minnelijke schuldregeling (Msnp) of een schuldregeling in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijk Personen (Wsnp). Deze regelingen schrijven voor dat compensatiebetalingen aan deze personen geheel of gedeeltelijk in de boedel zouden worden opgenomen ten behoeve van het schuldhulpverleningstraject. Het kabinet acht het onwenselijk dat deze compensatiebetalingen daarmee niet tot beschikking komen aan de gedupeerden. Om deze reden is het kabinet voornemens om naast de eerder aangekondigde kwijtschelding van publieke schulden, alle bestaande resterende (private) schulden van gedupeerden in Wsnp-en Msnp-trajecten te compenseren.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 8 juli 2021 met algemene stemmen aangenomen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 juli 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

20 april 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden in WSNP/MSNP-trajecten)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 20 april van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 20 april, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 20 april.


Documenten