Nieuws uit de commissies dinsdag 22 juni 2021De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 22 juni 2021 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en over andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

De commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport besluiten de Kamervoorzitter te adviseren het gevraagde uitstel van plenaire behandeling van het initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen - welke was voorzien op 29 juni 2021 - te verlenen in afwachting van een door de initiatiefnemers gevraagd RIVM-rapport. De commissies besluiten voorts een brief aan de initiatiefnemers te zenden aangaande het initiatiefwetsvoorstel.

Versterking gebouwen in de provincie Groningen

Kennisgenomen hebbend van de inhoud van de nadere memorie van antwoord (35603, H) alsmede van de agenda van de Tweede Kamer, stellen de commissies Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken vast dat de nog lopende discussie tussen de regering en de Tweede Kamer rond het al dan niet gedifferentieerd in werking laten treden van onderdelen van het wetsvoorstel nog niet tot een afronding is gekomen. In afwachting hiervan besluiten zij, in lijn met hun standpunt van 8 juni jl., de nadere procedure aan te houden tot dinsdag 29 juni 2021.

Evaluatie Wet dieren

Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 18 november 2020 (31389, W)

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besluit dit agendapunt aan te houden en tegelijk te agenderen met de aangekondigde brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over hoe concreet invulling kan worden gegeven aan de uitvoering van amendement nr. 23 bij wetsvoorstel Uitvoering herziene Europese diergezondheidswetgeving (35398). De minister heeft aangegeven deze brief naar verwachting voor het zomerreces naar de Kamer te zullen sturen.

Schriftelijke inbreng

Vereenvoudiging uitvoering en reparatie Wvggz en Wzd

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van D66 (Van der Voort), PvdA (Karakus) en SP (Gerkens).

Versterken democratische legitimatie gemeenschappelijke regelingen

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van het CDA (Rombouts en Doornhof), Fractie-Nanninga (Van der Linden), PvdA (Koole) , PVV (Van Hattem), SP (Kox), ChristenUnie (Talsma), PvdD (Nicolai) en SGP (Schalk).

Wijziging Paspoortwet in verband met uitvoering Verordening identiteitskaarten

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van D66 (Dittrich), PVV (Van Hattem), ChristenUnie (Talsma) en SGP (Schalk). Bij tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk op 7 juli a.s (12 uur), kan de plenaire behandeling op 13 juli a.s. plaatsvinden.

Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheid; Novelle Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheid

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken bespreekt de nadere procedure en aansluitend wordt inbreng voor verslag geleverd door de leden van de Fractie-Nanninga (Van der Linden). De commissie streeft ernaar om de wetsvoorstellen zo spoedig mogelijk ná het zomerreces plenair te behandelen.

Voorhang wijziging Besluit omgevingsrecht in verband met verruiming mogelijkheden omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen

Verslag schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdA (Crone), mede namens de GroenLinks-fractie. In de conceptbrief zal de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelates onder meer nogmaals worden verzocht geen onomkeerbare stappen te zetten betreffende het ontwerpbesluit en het niet ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State voor te dragen bij de Koning totdat de behandeling ervan in de Eerste Kamer is afgerond. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd. Desgewenst kunnen de overige fracties nog tot uiterlijk 23 juni 2021 (17 uur), inbreng voor nader schriftelijk overleg leveren.

Plenair

Wijziging Woningwet naar aanleiding evaluatie van de wet en aanpassing van enkele andere wetten

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken brengt eindverslag uit. De commissie stelt voor het wetsvoorstel nog vóór het zomerreces plenair te behandelen.

Novelle Samenvoeging gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken brengt blanco eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling op 6 juli 2021, samen met het oorspronkelijke wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis (35620).

Covid-19

Tweede incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra apparaten voor onderwijs op afstand in het primair en voortgezet onderwijs in verband met COVID-19

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

Zesde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs in verband met COVID-19

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenshap brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

Bepalende zeggenschap Staten-Generaal

Brief minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 juni 2021 in reactie op de brief van 4 juni 2021 (35526 / 25295, BO)

De commissies Justitie en Veiligheid; Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving besluiten de met de brief van 14 juni 2021 (35526/25295, BO) toegezegde informatie af te wachten en te betrekken bij het debat van 13 juli 2021. Ze zien uit naar de spoedige indiening van het wetsvoorstel ter uitvoering van de moties Janssen en De Boer inzake bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij verlengingsbesluiten t.a.v. de Tijdelijke wet maatregelen covid-19.

Parlementaire Onderzoekscommissie antidiscriminatiewetgeving

Deskundigenbijeenkomst over sociale zekerheid

De parlementaire onderzoekscommissie naar de effectiviteit van antidiscriminatiewetgeving hield dinsdag een vierde voorbereidende deskundigenbijeenkomst. Het thema van deze bijeenkomst was de werking van het ketenmodel (van Grondwet en verdragen tot aan de ervaringen van burgers) op het gebied van de sociale zekerheid.

Inleiders waren: Corien Prins, Voorzitter Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en hoogleraar Recht en Informatisering aan de Universiteit van Tilburg; Marjolein Olde Monnikhof, Adjunct-directeur Sociaal en Cultureel Planbureau en Amma Assante, Voorzitter Landelijke Cliëntenraad

De parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit antidiscriminatiewetgeving is op 23 maart 2021 door de Eerste Kamer ingesteld en heeft als taak het door de Tijdelijke commissie voorgestelde parlementaire onderzoek naar de effectiviteit van antidiscriminatiewetgeving te verrichten.

Het onderzoek zal zich richten op de oorzaken van en mogelijke oplossingen voor de kloof tussen de wet op papier en de wet in praktijk als het gaat om discriminatie.


Deel dit item: