Nieuws uit de commissies dinsdag 6 juli 2021De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 6 juli 2021 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en over andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Versterking gebouwen in de provincie Groningen

De commissies Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken nemen kennis van de brief van de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 juni 2021 over het wetsvoorstel tot wijziging van de tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen. Zij besluiten de behandeling van dit wetsvoorstel aan te houden, in afwachting van de aangekondigde novelle.

Schriftelijke inbreng

Stand van zaken inwerkingtreding van de Omgevingswet

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van BZK wordt geleverd door de fracties van de VVD (Klip-Martin), het CDA (Rietkerk), GroenLinks (Kluit), D66 (Moonen), de PvdA (Crone), de SP (Janssen) en de OSF (Raven).

Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de Fractie-Nanninga (Van der Linden), de PvdA (Koole) en de PVV (Van Hattem).

Bekostiging investeringsvoorstellen uit Nationaal Groeifonds

Verslag schriftelijk overleg

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de Partij voor de Dieren (Prast) en OSF (Raven).

Voortgangsbrief Jeugd

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister voor Rechtsbescherming van 25 juni 2021

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de fracties van GroenLinks (Van Gurp) en ChristenUnie (Verkerk).

Mededeling Europese commissie over nieuwe strategie inzake vrijwillige terugkeer en re-integratie

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Justitie en Veiligheid en de Europese Commissie wordt heden geleverd door de fracties van de VVD (Keunen), GroenLinks en PvdA gezamenlijk (Karimi/Vos), D66 (Stienen), fractie-Nanninga (Nanninga) en de ChristenUnie (Talsma).

Commissiemededeling totaalaanpak onderzoek en innovatie

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Kesteren) en ChristenUnie (Verkerk).

Hamerstuk

Wijziging Wet basisregistratie personen en Wet basisadministraties persoonsgegevens BES

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

Covid-19

Verlengingsprocedures Tijdelijke wet maatregelen covid-19

De commissies Justitie en Veiligheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving besluiten op vrijdag 9 juli 2021 inbreng te leveren voor het verslag, ervan uitgaande dat het wetsvoorstel de Kamer op donderdag 8 juli 2021 bereikt. Het wetsvoorstel zal, onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag op maandag 12 juli 2021, worden betrokken bij het plenaire debat over de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19, dat naar verwachting - en bij voorkeur - op dinsdag 13 juli 2021 plaatsvindt.

Vierde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake tegemoetkoming vaste lasten

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Vijfde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake ondersteuning van start- en scale-ups en het (innovatieve) mkb, aanvullingen op het economisch steun- en herstelpakket en tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Zesde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake voucherkredietfaciliteit en uitvoeringskosten RVO TOGS

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Zevende incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake FieldLabs, uitvoeringskosten steunmaatregel mobiliteitscluster en rente voucherkredietfaciliteit

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Heroverweging steunpakket in het derde kwartaal en aankondiging steunpakket vierde kwartaal

Brief 29 juni 2021 (35420, BC)

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verzoekt de griffie ambtelijk na te vragen hoe lang het kabinet voornemens is zich te beroepen op artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016 bij wetgeving omtrent steunpakketten in het kader van Covid-19.

Divers

Gesprek delegatie Bestuurscollege Saba

De commissie Koninkrijksrelaties had een informeel, besloten gesprek met gedeputeerde Bruce Zagers (Financiën) van Saba, in aanwezigheid van eilandsecretaris Tim Müller.

Peer review Algemene Rekenkamer

De commissie Financiën had een besloten informeel gesprek met de rapporteurs van de Tweede Kamer inzake de uitkomsten van de peer review Algemene Rekenkamer.


Deel dit item: