Nieuws uit de commissies: dinsdag 3 juli 2018Hieronder treft u een selectie aan van de besluiten van de commissies van de Eerste Kamer op dinsdag 3 juli 2018 over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de commissies.

De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Grotere versie foto

Aanstelling voorzitter Raad van Bestuur Invest-NL

Naar aanleiding van de brief van de minister van Financiën, mede namens de ministers van Economische Zaken en Klimaat, en van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, over de aanstelling van de voorzitter van de raad van bestuur van Invest-NL in opbouw besluit de commissie Economische Zaken en Klimaat een mondeling overleg te houden op 9 of 10 juli 2018.

28.165, L

Versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme

De commissie Justitie en Veiligheid brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 11 september 2018.

34.746

Schriftelijke inbreng

Twaalf gemeentelijke herindelingen

Inbreng voor het geïntegreerde verslag voor alle 12 wetsvoorstellen wordt geleverd door de fracties van CDA (Rombouts), PVV (Van Hattem) en SP/PvdD/50PLUS/OSF gezamenlijk (Ten Hoeve). Bij ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk vrijdagmiddag 6 juli 2018, 17:00 uur acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op 9/10 juli 2018.

34.805, 34.806, 34.824, 34.825, 34.826, 34.827, 34.828, 34.829, 34.830, 34.831, 34.832, 34.833

Initiatiefvoorstel-Jetten Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Van Bijsterveld), PvdA (Vlietstra) en SGP (Schalk).

34.716

Verwerking persoonsgegevens vanwege strafbare feiten of tenuitvoerlegging straffen

Inbreng voor het voorlopig verslag voor het wetsvoorstel Verwerking persoonsgegevens ter voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen wordt geleverd door de fracties van CDA (Rombouts) en SP (Gerkens).

34.889

Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar) en PvdA (Sent).

34.883

Wet uitvoering antidopingbeleid

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de VVD-fractie (De Bruijn-Wezeman); de CDA-fractie overweegt zich hierbij aan te sluiten. De commissie stelt voor het wetsvoorstel - onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag - te behandelen in een plenair debat op 25 september 2018.

34.543

Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2016-2017

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 juni 2018 wordt geleverd door de fractie van PvdA (Verheijen).

32.127, AP

Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen

De leden van de fracties van D66 (Prast) en PvdA (Postema) leveren inbreng voor schriftelijk overleg met de regering naar aanleiding van de brief van de minister van SZW van 12 juni 2018 in antwoord op de vragen van de commissie over de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen.

33.182, L

Verplicht eigen risico zorgverzekering

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport besluit op 10 juli 2018 inbreng te leveren voor wetsvoorstel Ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021. Tevens stelt zij voor het wetsvoorstel - onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag - te behandelen in een plenair debat op 11 september 2018.

34.929

Hamerstuk

Verbeteringen werking Wet op de beroepen individuele gezondheidszorg en tuchtrecht

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

34.629

Wet ter implementatie leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering leesgehandicaptenverordening

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

34.912

Overig

Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid

De commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking bespreekt conform de nieuwe werkwijze het advies aan de Kamer over de voortzetting van de plenaire behandeling van het initiatiefvoorstel. De commissie adviseert de Kamer om de initiatiefnemer aan te sporen om zo snel mogelijk na het zomerreces maar uiterlijk vóór het herfstreces de toegezegde brief naar de Kamer te sturen, en de behandeling van het wetsvoorstel voort te zetten kort na ontvangst van de toegezegde brief en bespreking van deze brief in de commissie BDO. 

34.506


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Afbeelding 1 - De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden.