Nieuws uit de commissies: dinsdag 10 juli 2018Hieronder treft u een selectie aan van de besluiten van de commissies van de Eerste Kamer op dinsdag 10 juli 2018 over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de commissies.

De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Grotere versie foto

Minimalisering gaswinning Groningen

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt voor het voorbereidend onderzoek over het wetsvoorstel minimalisering gaswinning Groningen te houden op 25 september 2018. Daarnaast neemt de commissie het aanbod van het ministerie van EZK aan voor een technische briefing op 11 september 2018.

Schriftelijke inbreng

Ongewijzigd verplicht eigen risico zorgverzekering tot en met 2021

Inbreng voor het verslag wordt - uiterlijk donderdag 12 juli 2018 - geleverd door de fracties van CDA (Flierman), PVV (Van Kesteren), SP (Don) en GroenLinks (Ganzevoort).

Implementatie VN Verdrag handicap

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van VWS van 13 juni 2018 over het Programma Onbeperkt Meedoen ter implementatie van het VN Verdrag handicap wordt - uiterlijk donderdag 12 juli 2018 - geleverd door de fracties van PVV (Van Kesteren), SP (Don) en PvdA (Fiers).

Wet bekostiging financieel toezicht 2019

De leden van de fracties van D66 (Prast), SP (Reuten) en PvdA (Sent) leveren inbreng ten behoeve van het voorlopig verslag.

Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars

De leden van de fracties van D66 (Prast) en PvdA (Sent) leveren inbreng ten behoeve van het voorlopig verslag.

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van PvdA (Van Zandbrink). De fractie van het CDA sluit zich bij deze vragen aan.

Aspecten van overeenkomsten voor levering digitale inhoud

Inbreng voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van het Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud wordt geleverd door de fractie van VVD (Duthler).

Global Compact over vluchtelingen en veilige migratie

Inbreng voor nader schriftelijk overleg over de voorstellen betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen (GCR) en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (GCM) wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Strik).

Europese voorstellen herziening gemeenschappelijke visumcode

Inbreng voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van het verslag schriftelijk overleg over de Europese voorstellen inzake herziening gemeenschappelijke visumcode zal voor het einde van de week worden geleverd door de fractie van GroenLinks (Strik).

Vermindering effecten kunststofproducten op het milieu

Inbreng voor schriftelijk overleg over het richtlijnvoorstel vermindering  effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu wordt geleverd door de fractie van D66 (Prast).

Europese Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

De fractie van het CDA (Oomen-Ruijten) levert inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de geannoteerde agenda voor de Europese Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 21 juni 2018

Mondeling overleg en briefings

Situatie Venezuela in relatie tot Caribisch deel Koninkrijk

De commissies Koninkrijksrelaties, Immigratie & Asiel/JBZ en Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking hielden een mondeling overleg met minister Blok (Buitenlandse Zaken) en staatssecretaris Knops (Koninkrijksrelaties) over de situatie in Venezuela in relatie tot het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Voortgang Invest NL

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hield een mondeling overleg met minister Wiebes (EZK) en minister Hoekstra (Financiën) over de voortgang met betrekking tot Invest NL.

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de minister van EZK van 15 juni 2018 op 11 september 2018 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg over het ophouden van NLII en de voortgang in NL-Invest.

Thema's mondeling overleg met minister Kaag

De commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking heeft de gespreksthema's vastgesteld voor het mondeling verleg met minister Kaag voor Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking op 11 september (16.30 uur). De onderwerpen zijn: klimaatverandering, waterstress en migratie;  handelsconflicten en handelsverdragen; de keuze voor de focuslanden voor ontwikkelingssamenwerking; financieringsstromen en -structuren; de 0,7-norm en de besteding van het Ontwikkelingssamenwerkingsbudget; genderagenda; de rol van het bedrijfsleven.

Planning stelselherziening omgevingsrecht

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 juni 2018 over de planning stelselherziening omgevingsrecht besluit de commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving tot een mondeling overleg met de minister. De commissie verzoekt dit overleg op korte termijn na het zomerreces in te plannen, waarbij 11 september 2018 in de middag de voorkeur heeft.

Voorts besluit de commissie tot een mondeling overleg met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de stelselherziening omgevingsrecht spoedig na het zomerreces op een nader te bepalen datum.

Briefing Commissievoorstel door overheidsobligaties gedekte effecten

De commissie Financiën heeft dinsdag 10 juli een besloten technische briefing gehouden over het Commissievoorstel over door overheidsobligaties gedekte effecten.

COM(2018)339

Voorbereidend onderzoek

Wet toezicht trustkantoren 2018

De commissie Financiën  stelt voor het voorbereidend onderzoek over de Wet toezicht trustkantoren 2018 te houden op 11 september 2018.

Overig nieuws

Aanbevelingen Parlementaire Assemblée Raad van Europa

De commissie Immigratie & Asiel/BZ besluit in schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van de door de Parlementaire Assembleé van de Raad van Europa (PACE) aangenomen aanbevelingen tijdens haar sessie van 25-29 juni 2018. De leden van de fracties van VVD, CDA, D66, SP, GroenLinks en ChristenUnie verzoeken de regering per brief om een appreciatie van de aangenomen aanbevelingen, alsmede hoe deze zich verhouden tot het Nederlandse standpunt ten aanzien van de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (GEAS).


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Afbeelding 1 - De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden.