35.570 VI

Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2021Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het ministerie van Justitie en Veiligheid.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, B) is op 8 december 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD.

Tegen: PvdD.

Hierbij is aantekening verleend dat de fractie van de PVV geacht wenst te worden tegen artikel 37 van de departementale begrotingsstaat te hebben gestemd.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 december 2020 zonder stemming aangenomen. Hierbij is aantekening verleend dat de fractie van de PVV geacht wenst te worden tegen artikel 37 van de departementale begrotingsstaat te hebben gestemd.

De Eerste Kamercommissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), voor Justitie en Veiligheid (J&V) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) bespreken op 5 oktober 2021 het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van VWS over de regeringsplannen ten aanzien van de ratificatie van de facultatieve protocollen bij het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten, het VN-Verdrag Handicap en het VN-Kinderrechtenverdrag (EK 33.992 / 33.990 / 32.411 / 35.925 VI, I).

De commissies waren in schriftelijk overleg getreden naar aanleiding van de brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 17 maart 2021 met de stand van zaken ten aanzien van de ondertekening en ratificatie van het Facultatief Protocol bij het VN-verdrag handicap (EK 33.992 / 32.411 / 33.990 / 35.570 VI, G).

De tijdens de behandeling op 15 december 2020 ingediende motie-Van Hattem (PVV) c.s. over afzien van een bestuursakkoord met de VNG (EK, D) is op 15 december 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. FVD, Fractie-Otten en PVV stemden voor.

De motie-Van Hattem (PVV) c.s. over niet instemmen met een nieuw migratiepact van de EU (EK, E) is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Van Pareren, FVD, Fractie-Otten en PVV stemden voor.

De motie-Van Hattem (PVV) c.s. over afzien van de ontwikkeling van een Gemeenschappelijke Vreemdelingen Locatie (EK, F) is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. FVD en PVV stemden voor.

De Eerste Kamercommissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) bespreekt binnenkort de brief van de staatsecretaris van J&V met de gespreksverslagen van de Landelijke Regietafel van Migratie en Integratie (EK 35.570 VI en 35.570 VII, J).

Artificiële Intelligentie

De commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) bespreekt de brief van de minister voor Rechtsbescherming van 30 juni 2020 ter aanbieding van het Onderzoeksrapport “Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen : een verkennend onderzoek” (EK 26.643 / 35.570 VI, AN met bijlage) en ook de brief van de minister voor Rechtsbescherming met de kabinetsreactie op een drietal algoritmen onderzoeken; Informatie- en communicatietechnologie (ICT) ( EK 26.643 / 35.570 VI, B met bijlagen) nadat de deskundigenbijeenkomsten over artificiële intelligentie hebben plaats gevonden.

De eerste deskundigenbijeenkomst vond plaats op 5 oktober 2021, de tweede op 12 oktober 2021. De derde deskundigenbijeenkomst vond plaats op 26 oktober 2021. De links naar de videoverslagen van de deskundigenbijeenkomsten zijn opgenomen bij Grip op algoritmische besluitvorming bij de overheid (CXLVII).

De commissie stelt een werkgroep in over artificiële intelligentie, teneinde te bezien hoe de kennis van de leden op dit terrein vergroot kan worden. Aan de werkgroep zullen de leden Veldhoen (GroenLinks), Recourt (PvdA), De Blécourt-Wouterse (VVD), Dittrich (D66), Van Wely (FVD) en Bezaan (PVV) deelnemen.

De commissie voor J&V bespreekt op 24 mei 2022 de brief van de minister voor Rechtsbescherming en de minister van J&V van 17 mei 2022 met de zevende voortgangsrapportage wetgevingsprogramma nieuw Wetboek van Strafvordering (EK 35.570 VI / 29.279, K)


Kerngegevens

ingediend

15 september 2020

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-174] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-174] documenten