Nieuws uit de commissies dinsdag 23 februari 2021De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 23 februari 2021 vergaderd over met name de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Grotere versie foto

Stikstofreductie en natuurverbetering

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 2 maart 2021.

Schriftelijke inbreng

In bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Doornhof), GroenLinks (Veldhoen), PvdA (Recourt) en ChristenUnie (Bikker).

Notitie Fiscaal verdragsbeleid 2020

Inbreng voor nader schriftelijk overleg over de notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 wordt gezamenlijk geleverd door de fracties van VVD (Geerdink) en CDA (Essers).

Incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 inzake herijking Steun- en herstelpakket

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fracties van D66 (Moonen) en SP (Kox).

Jaarlijkse rapportages mestbeleid

Verslag nader schriftelijk overleg

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Kluit).

Covid-19

Incidentele suppletoire begroting Justitie en Veiligheid 2021 inzake COVID-19 gerelateerde uitgaven

De commissie Justitie en Veiligheid brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Plenair

Initiatiefvoorstel-Nijboer Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken brengt eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling. Gelet op het belang van duidelijkheid voor de huurders stelt de commissie voor dat de plenaire behandeling zo spoedig mogelijk door de Kamervoorzitter wordt geagendeerd.

Wet uitbreiding slachtofferrechten

De commissie Justitie en Veiligheid brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op een nog nader te bepalen datum.

Hamerstukken

Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Tweede incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020 inzake Urgendamiddelen

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

Wijziging Wet VROM BES in verband met milieueisen voor bedrijven en enkele reparaties

De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Wijziging Wet VROM BES in verband met milieueisen voor bedrijven en enkele reparaties (35.629)

Incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021 inzake voedselhulp en steunmaatregelen Caribisch deel van het koninkrijk

De commissie Koninkrijksrelaties brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

Wijziging Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht

De commissies Justitie en Veiligheid en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving brengen blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Herimplementatie kaderbesluit Europees aanhoudingsbevel

De commissie Justitie en Veiligheid brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Uitvoering EU-Verordening op de markt brengen en gebruik van precursoren voor explosieven

De commissie Justitie en Veiligheid brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Uitvoering EU-Verordening over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven (35.689)

Deskundigenbijeenkomst

Handhaving kraakverbod

Op dinsdag 9 maart 2021 houdt de commissie Justitie en Veiligheid een deskundigenbijeenkomst over het initiatiefvoorstel-Koerhuis en Van Toorenburg Wet handhaving kraakverbod. Tijdstip wordt nog nader bepaald.

Divers

Voorhang ontwerpbesluit Identificatiemiddelen voor natuurlijke personen Wdo

Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 februari 2021 ter aanbieding van het ontwerpbesluit identificatiemiddelen voor natuurlijke personen Wdo

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken besluit om de voorhangtermijn te stuiten en stelt de conceptbrief ongewijzigd vast. Zij houdt eveneens vast aan de eerdere stuiting van de voorhangen van het Besluit digitale overheid en het Besluit bedrijfs- en organisatiemiddelen en geeft derhalve geen gehoor aan het verzoek van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in te stemmen met het aanbieden van beide voor advies aan de Afdeling advisering van de Raad van State.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Afbeelding 1 - De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden.