Nieuws uit de commissies dinsdag 16 maart 2021De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 16 maart 2021 vergaderd over met name de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Grotere versie foto

Schriftelijke inbreng

Goedkeuring nieuw Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van Ballekom), CDA (Essers), Fractie-Nanninga (Van der Linden) en PVV (Van Strien).

Stand van zakenbrief covid-19

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (De Boer).

Verslag informele JBZ-raad

Inbreng voor schriftelijk overleg over het verslag JBZ-Raad van 28 en 29 januari 2021 wordt heden geleverd door de leden van de GroenLinks-fractie (Karimi).

Machtigingswet oprichting Invest International

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van PVV (Faber).

Gezamenlijke mededeling: EU-genderactieplan (GAP) III

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van D66 (Stienen).

EU-Afrika strategie

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi), PVV (Faber) en Partij voor de Dieren (Teunissen).

Toekomst pensioenstelsel

Inbreng voor schriftelijk overleg in het kader van het mondeling overleg toekomst pensioenstelsel is geleverd door het lid van de OSF-fractie (Raven).

Divers

Stand van zaken inwerkingtreding van de Omgevingswet

De commissies Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besluiten naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 maart 2021 over het Integraal Financieel Beeld Omgevingswet en de onderliggende deelonderzoeken - en breder in het kader van het tijdstip van de inwerkingtreding van de Omgevingswet - inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 11 mei 2021. Dit in afwachting van de bestuurlijke waardering van voormeld Beeld. Op verzoek van het lid Kluit (GroenLinks) zal ambtelijk bij het ministerie van BZK navraag gedaan worden naar de uitvoering van de toezegging, gedaan bij het plenaire debat over het inwerkingtredings-KB Omgevingswet van 13 januari 2021, dat uitvoeringstoetsen zullen plaatsvinden ten aanzien van uitvoeringsorganisaties.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.