34.527

Wet uitwisseling inlichtingen over rulingsDit wetsvoorstel implementeert de Europese Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (PbEU 2015, L 332/5PDF-document) in de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB). Hiermee wordt de uitwisseling van inlichtingen over afspraken tussen de belastingdiensten en multinationals (rulings) tussen de lidstaten geregeld. Het uitwisselen van rulings is een van de maatregelen van Europa tegen internationale belastingontwijking door het bedrijfsleven.

De uitwisseling van informatie over rulings met de landen waarmee overeenkomstig de OESO-richtlijnen wordt uitgewisseld, vindt plaats op basis van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (WABB-verdrag), op basis van een belastingverdrag of op basis van een Tax Information Exchange Agreement (TIEA). Die uitwisseling vergt geen implementatie in nationale wetgeving omdat de WIB al voldoende basis biedt.

Transparantie tussen de belastingdiensten van de lidstaten over afgegeven rulings en verrekenprijsafspraken kan volgens het kabinet leiden tot een beter inzicht in de positie van de betrokken onderneming(en) en daardoor bijdragen aan de aanpak van structuren waarmee belastingheffing wordt omzeild. Gegevens worden straks automatisch uitgewisseld over nieuwe rulings met een grensoverschrijdend effect. Ook bestaande afspraken, teruggaand tot 1 januari 2012, moeten worden uitgewisseld. Desgewenst kunnen lidstaten nadere inlichtingen vragen over de afspraken. Die informatie moet dan worden verstrekt, tenzij er bedrijfsgeheimen in het geding zijn.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 34.527, nr. 2) is op 17 november 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren en PVV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2016 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De gezamenlijke plenaire behandeling van dit wetsvoorstel en het pakket Belastingplan 2017 door de Eerste Kamer vond plaats op 13 december 2016. Tijdens dat debat werd een drietal moties ingediend.


Kerngegevens

ingediend

31 augustus 2016

titel

Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen in verband met de automatische uitwisseling van inlichtingen over grensoverschrijdende rulings en verrekenprijsafspraken (Wet uitwisseling inlichtingen over rulings)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 2017


Documenten

37