Nieuws uit de commissies dinsdag 10 september 2019De commissies van de Eerste Kamer hebben op dinsdag 10 september 2019 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat hier in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Commissiekamer 2 in Eerste Kamer
Grotere versie foto

Schriftelijke inbreng

Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van Ballekom), FVD (Van der Linden), CDA (Van Kesteren), GroenLinks (Vendrik), D66 (Pijlman), PvdA (Crone), PVV (Faber), SP (Gerkens), Partij voor de Dieren (Koffeman), Fractie-Otten (Otten), SGP (Schalk).

Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake het principeakkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel; Toekomst pensioenstelsel, wordt heden geleverd door de leden van de SP-fractie (Kox) en de 50PLUS-fractie (Van Rooijen) en uiterlijk 12 september 2019 voor 17.00 uur door de leden van de FVD-fractie (Van Pareren).

Wet medische hulpmiddelen

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Prins) en D66 (Bredenoord). De overige fracties sluiten zich bij deze vragen aan.

Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019 (voorjaarsnota)

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen) en de PvdA (Sent).

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 juli 2019 over de vormgeving van de vereenvoudiging van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten wordt heden geleverd door de leden van de PvdA-fractie (Sent) en de GroenLinks-fractie (Van Gurp) gezamenlijk.

Kabinetsreactie op advies Commissie Parameters

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van SZW van 11 juni 2019 wordt heden geleverd door de leden van de 50PLUS-fractie (Van Rooijen).

Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (voorjaarsnota)

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de leden van de PVV-fractie (Van Hattem).

Motie-Bruijn (VVD) c.s. inzake wettelijke kwaliteitscriteria voor leraren die onderwijs geven in een vreemde taal; Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media inzake het onderzoeksrapport "Zicht op vroeg vreemdetalenonderwijs" (vvto) wordt geleverd door de fractie van de VVD (De Bruijn-Wezeman).

Voorhang Tijdelijk besluit verlenging geldigheidsduur rijbewijs in bepaalde gevallen

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van 6 september 2019 wordt zo spoedig mogelijk geleverd door de fractie van het CDA (Prins).

Ontwerpbesluit tijdelijke administratieve verlenging rijbewijzen in bepaalde gevallenPDF-document

Goedkeuring Protocol Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Noord-Macedonië

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van SP (Van Apeldoorn).

Openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van EZK van 2 juli 2019 wordt geleverd door de fractie van PVV (Van Hattem).

Verbetering giftenaftrek en ANBI/SBBI-regeling

De leden van de CDA-fractie (Essers) hebben naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Financiën over de stand van zaken bij de uitwerking van suggesties voor verbetering van de giftenaftrek en ANBI/SBBI-regeling (Belastingplan 2017) kenbaar gemaakt in schriftelijk overleg te willen treden naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Financiën over de giftenaftrek en ANBI/SBBI-regeling. Inbreng ten behoeve van het schriftelijk overleg wordt geleverd op woensdag 11 september 2019.

Brief van de commissaris voor de Veiligheidsunie van de Europese Commissie inzake nader politiek dialoog over het achtste voortgangsverslag van de Europese Commissie over de uitvoering van de Europese Veiligheidsagenda; JBZ-Raad

De commissies besluiten op 24 september 2019 inbreng te leveren voor een nadere politieke dialoog met de Europese Commissie. Inbreng zal worden geleverd door de leden van de PVV-fractie (Van Hattem).

Terugkerende evaluatie van onafhankelijke toetsing en over twee jaar een evaluatie van de effecten daarvan

Inbreng voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van I&W van 29 mei 2019 (verslag schriftelijk overleg (34287/29383, J) wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Kluit). De fracties van PvdA, SP, PvdD en 50PLUS sluiten zich bij de vragen aan.

Divers

Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg

Naar aanleiding van de brief van 9 juli 2019 van de bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en gelet op de beleidslijn inzake het aanhouden van wetsvoorstellen tijdens de plenaire behandeling adviseert de commissie het College van Senioren de plenaire behandeling, van het op 9 december 2014 op verzoek van de toenmalige minister van VWS aangehouden wetsvoorstel, voort te zetten. Zij stelt voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden op 5 november 2019.

Invoeringswet Omgevingswet

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 5 november 2019. Tevens besluit de commissie een deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel te organiseren op dinsdagavond 15 oktober 2019. Daartoe wordt een voorbereidingsgroep ingesteld bestaande uit de leden Rietkerk (CDA), Kluit (GroenLinks), Moonen (D66), Verkerk (ChristenUnie) en Nicolaï (PvdD).

Grensoverschrijdende samenwerking

Naar aanleiding van de brief inzake Grensoverschrijdende samenwerking van 12 juli 2019 overwegen de leden van de fractie van het CDA inbreng te leveren voor een schriftelijk overleg. De commissie besluit in afwachting hiervan de brief aan te houden.

Hamerstuk

Aanpassing wetten in verband met invoering normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijs

De commissies Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap brengen eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Commissiekamer 2 in Eerste Kamer
Afbeelding 1 - Commissiekamer 2 in Eerste Kamer