35.210 VI

Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (voorjaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van Justitie en Veiligheid. Deze wijzigingen houden verband met de Voorjaarsnota 2019.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 4 juli 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor : SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie.

Tegen : PVV en FVD.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 2 juni 2020. Tijdens deze behandeling zijn vier moties ingediend.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 juni 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP, D66.

Tegen: PVV, FVD, Fractie-Otten.

De Eerste Kamercommissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ) heeft bij brief van 19 september 2023 nadere vragen gesteld aan de de staatssecretaris van J&V over de verstrekking van een geobjectiveerde weergave van de inhoud van de gespreksverslagen van de Provinciale Regietafels in het kader van toezegging T02933.


Kerngegevens

ingediend

29 mei 2019

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten

36