Nieuws uit de commissies dinsdag 19 januari 2021De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 19 januari 2021 vergaderd over met name de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Grotere versie foto

Schriftelijke inbreng

Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid-19

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Nicolaï). Onder voorbehoud van ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk vrijdag 22 januari 2021, 17.00 uur, acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op 26 januari 2021. De commissie beschouwt toezegging T03027 als voldaan.

Behandeling tweede lezingen Grondwetswijzigingen in verenigde vergadering

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Meijer), CDA (Doornhof), GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Dittrich), ChristenUnie (Verkerk), SP (Kox), 50PLUS (Baay-Timmerman), SGP (Schalk) en PvdA (Koole).

Wijziging Grondwet inzake verkiezing, inrichting en samenstelling Eerste Kamer

Het lid Schalk (SGP) stelt voor het voorbereidend onderzoek op te schorten, dan wel het voorlopig verslag nog niet naar de regering te verzenden totdat de Eerste Kamer heeft besloten of het wetsvoorstel controversieel is of niet. De voorzitter stelt vast dat voor dit procedurevoorstel geen meerderheid binnen de commissie is. Vervolgens wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van VVD (Meijer), CDA (Doornhof), GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Dittrich), PvdA (Koole), PVV (Van Hattem), ChristenUnie (Verkerk), SP (Kox), 50PLUS (Baay-Timmerman) en SGP (Schalk).

Toezegging Website CoronaMelder.nl en enkele andere toezeggingen uit debat Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

Verslag schriftelijk overleg

Inbreng voor nader schriftelijk overleg over toezegging T02996 wordt geleverd door de fracties van PvdA (Nooren) en PvdD (Nicolaï). Het lid Bredenoord (D66) informeert naar de stand van zaken ten aanzien van toezegging T03014.

Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Rietkerk), GroenLinks/PvdA (De Boer/Crone) en SP (Kox).

Introductie griffierechtcategorieën voor geldvorderingen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen), PvdA (Recourt) en ChristenUnie (Bikker). De fracties van GroenLinks en PvdA sluiten tevens bij elkaars vragen aan.

Initiatiefvoorstel-Segers, Kuiken, Van Nispen en Kuik Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel

De commissie Justitie en Veiligheid besluit inbreng te leveren voor verslag op 26 januari 2021. Op deze datum zal tevens de inventarisatie van een datum voor een plenair debat plaatsvinden. Inbreng voor het verslag is reeds geleverd door de fractie van de PVV (Bezaan).

Stand van zaken geboortezorg 2020

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 11 december 2020

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de CDA-fractie (Prins-Modderaar).

Tijdelijke huurkorting

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de SP (Kox).

Ministeriële regeling verplichte negatieve testuitslag voor openbaar personenvervoer (bus en trein)

Brief van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Justitie en Veiligheid en Infrastructuur en Waterstaat van 24 december 2020

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PvdD (Nicolaï).

Ministeriële regeling inzake de verplichte negatieve testuitslag voor lucht- en scheepvaart

Brief van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Waterstaat van 3 januari 2021

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PvdD (Nicolaï).

Brief van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Waterstaat van 3 januari 2021

Brief minister van Buitenlandse Zaken appreciatie voorlopig akkoord tussen de Raad en het Europees Parlement over het MFK;

Brief minister van Buitenlandse Zaken inzake appreciatie onderhandelingsresultaat van de Raad en het Europees Parlement over de MFK-rechtsstaatverordening;

EU-voorstellen: Meerjarig Financieel Kader voor 2021-2027

De leden van de VVD-fractie (Van Ballekom) leveren inbreng voor schriftelijke overleg met de regering. De leden van de fracties van GroenLinks, PvdA, SP en ChristenUnie sluiten zich bij de eerste vraag van de leden van de VVD-fractie aan.

Evaluatie Wet dieren in relatie tot de Omgevingswet

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 januari 2021 in reactie op de brief van 18 december 2020

De commissies besluiten in nader schriftelijk overleg te treden. Daartoe levert de fractie van GroenLinks (Kluit) heden inbreng.

Tweede incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020 inzake Urgendamiddelen

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de Fractie-Van Pareren (Berkhout).

Verslag nader schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken naar aanleiding van de rapportage 2019

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PVV (Bezaan).

Invoeringswet Europees Openbaar Ministerie

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de PVV-fractie (Van Hattem)

Openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord

Verslag nader schriftelijk overleg

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).

Bijstelling pakket aanpak stikstofproblematiek en Subsidieregeling sanering varkenshouderij

Verslag nader schriftelijk overleg

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Kluit (GroenLinks).

Hamerstukken

Het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

Mondeling overleg

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over (de transitie naar) nieuwe pensioenstelsel

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt kennis van de brief en besluit tot een mondeling overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het nieuwe pensioenstelsel. Bij dat overleg worden ten minste de brieven AI, AJ en AK betrokken.

Naar aanleiding van het transitie-ftk wensen de leden van de 50PLUS-fractie (Van Rooijen) op 26 januari 2021 nog inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de minister met het oog op beantwoording voorafgaand aan het mondeling overleg.

Divers

Voorhang koninklijk besluit inwerkingtreding Omgevingswet

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 december 2020

De commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving, en Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besluiten op 2 februari 2021 het behandeltraject van het voorgehangen inwerkingtredings-KB Omgevingswet nader te bespreken, in samenhang met de beantwoording van vragen door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 januari 2021 over de voortgangsbrief Omgevingswet november 2020 (zie volgende agendapunt). Daarbij zal tevens teruggeblikt worden op de gang van zaken betreffende de beraadslaging over het inwerkingtredings-KB op 12 en 13 januari 2021.

Voortgangsbrief Omgevingswet november 2020

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 januari 2021 in reactie op de brief van 17 december 2020 (Verslag schriftelijk overleg)

De commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving, en Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besluiten op 2 februari 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg dan wel de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 januari 2021 nader te bespreken, waarbij in het laatste geval de inbreng voor schriftelijk overleg aangehouden zal worden tot een dan nader te bepalen datum.

Beleidsdebat Koninkrijksrelaties op 2 februari 2021

De commissie Koninkrijksrelaties heroverweegt het geplande beleidsdebat Koninkrijksrelaties van 2 februari 2021, gelet op de demissionaire status van het kabinet. Zij is van oordeel dat het debat in beperktere vorm doorgang kan vinden, waarbij de woordvoerders in overweging wordt gegeven te focussen op de actualiteit en zich te verbinden aan een spreektijd van 10 minuten of minder in eerste termijn. Te zijner tijd wenst zij met een nieuwe bewindspersoon te debatteren over de beleidsvoornemens van een nieuw kabinet met betrekking tot Koninkrijksrelaties.

Verslag schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over voorgehangen ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 november 2020 inzake Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen besluit de commissie op korte termijn een informeel gesprek met deskundigen te houden. De leden Crone(PvdA), Rietkerk (CDA) en Meijer (VVD) leveren een voorstel voor het gesprek en de uit te nodigen deskundigen aan, ter bespreking in de commissie.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Afbeelding 1 - De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden.