Dinsdag 28 mei 2024, commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
Agenda

1.Vaststellen agenda


2.30175, AA

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over de veertiende Monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2023; Luchtkwaliteit


Inbreng voor nader schriftelijk overleg

3.21501-08, S

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van I&W over de geannoteerde agenda van de Milieuraad van 25 maart 2024 in Brussel; Milieuraad


Inbreng voor nader schriftelijk overleg

4.Toezegging T03203

Brief van de minister van I&W over hervorming systeem Energie Vervoer voor zeevaart- en luchtvaartsectoren; Implementatie Richtlijn ter bevordering gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord; Toezegging Scheepvaart en luchtvaart betrekken bij evaluatie in 2023 (35.626)


Bespreking


10.RondvraagKorte aantekeningen