Aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen (28.867), Vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (28.746), Wet bestuurlijke maatregelen nationale veiligheid (30.566), Herstructurering van de Raad van State (30.585), Verbetering mogelijkheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten onderzoek te doen naar en maatregelen te nemen tegen terroristische en andere gevaren met betrekking tot de nationale veiligheid (30.553), Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek (31.065), Verbetering werking elektriciteits- en gasmarkt (31.374), Wet dieren (31.389), Elektronisch patiëntendossier (31.466), Aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid (31.354), Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (31.058), Maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (31.467), Wijziging van de Tracéwet, Spoedwet wegverbreding en de Wet ruimtelijke ordening met het oog op de verbetering van de beroepsprocedure (31.546), Wijziging Wetboek militair strafrecht inzake opnemen strafuitsluitingsgrond rechtmatig geweldgebruik militairen (31.487 (R1862)), Wijziging Boek 2 Burgerlijk Wetboek inzake aanpassing regels bestuur en toezicht naamloze en besloten vennootschappen (31.763), Initiatiefvoorstel-Ten Hoopen, Slob en Van der Burg Wet kraken en leegstand (31.560), Crisis- en herstelwet (32.127), Inkadering in Winkeltijdenwet van bevoegdheid vrijstellingverlening of toekenning ontheffingsbevoegdheid in verband met toeristische aantrekkingskracht gemeenten (31.728), Tijdelijke wet pilot loondispensatie (32.165), Novelle inwerkingtreding Crisis- en herstelwet (32.254); Noot 1: Voorstel controversieelverklaring wetsvoorstellen (nr. 21 blz: 907)