Commissies op dinsdag 13 juli 2021Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • College van Senioren
  12.30 uur
 • Commissie voor Financiën (FIN)
  video-vergadering 14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35708

  Fiscale verzamelwet 2022

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 14 september 2021.

  2.
  35799

  Tweede incidentele suppletoire begroting Financiën 2021 inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel hedenavond af te doen als hamerstuk.

  3.
  35812

  Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2021 inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden in WSNP/MSNP-trajecten

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel hedenavond af te doen als hamerstuk.

  4.
  35866

  Vierde incidentele suppletoire begroting Financiën 2021 inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel hedenavond af te doen als hamerstuk.

  5.
  35420, BC

  Brief van de bewindspersonen van EZK en van FIN over heroverweging steunpakket in het derde kwartaal en aankondiging steunpakket vierde kwartaal; Noodpakket banen en economie

  De commissie besluit de brief van de bewindspersonen van EZK en Financiën van 29 juni 2021 (35420, BC) voor kennisgeving aan te nemen.

  Voorts wenst de commissie geïnformeerd te worden over het verzoek van de commissie van EZK/LNV om ambtelijk na te vragen hoe lang het kabinet voornemens is zich te beroepen op artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016 bij wetgeving omtrent steunpakketten in het kader van Covid-19.

  6.
  35572 / 35873, Z

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over de in 2021 te verwachten fiscale wetsvoorstellen en over de intrekking van de BIK; Belastingplan 2021

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst van 5 juli 2021 (35572, 35873, Z) voor kennisgeving aan te nemen.

  7.
  Uitkomsten peer review Algemene Rekenkamer

  De commissie besluit de conceptbrief - met inbreng van de fractie van de VVD - vast te stellen en als commissiebrede brief te versturen naar de minister van Financiën.

  8.
  T02187

  Toezegging SNS (34.300)

  De commissie besluit de brief van de minister van Financiën van 6 juli 2021 (34300, AL) voor kennisgeving aan te nemen. T02187 wordt gehandhaafd als openstaand.

  9.
  32140 / 35241 / 35305, J

  Brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over het akkoord in het Inclusive Framework van de OESO inzake de herziening van het internationale belastingsysteem; Herziening Belastingstelsel

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën van 1 juli 2021 (32140 / 35241, 35305, J) voor kennisgeving aan te nemen en de technische briefing inzake het OESO-project in het najaar af te wachten.

  10.
  35518 / 35572, G

  Brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over de evaluatie van de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning en over de aangenomen motie-Van der Linden c.s. over onderzoek naar verruimen van schenking van ouders aan kinderen ten behoeve van een eigen woning; Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet

  De commissie besluit op 14 september 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

  11.
  CXLII EK, E

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over getroffen voorbereidingen voor het opstellen van het Recovery and Resilience Plan (RRP) voor de Europese Recovery and Resilience Facility (RRF); Europees Semester 2021

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op de vergadering van 14 september 2021.

  12.
  21.501-07 EK, DC

  Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda van de Eurogroep en de Ecofinraad van 12 en 13 juli 2021; Raad voor Economische en Financiële Zaken

  De commissie besluit de brief van de minister van Financiën van 5 juli 2021 (21.501-07, DC) voor kennisgeving aan te nemen.

  13.
  Interparlementaire conferentie over stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de EU (IPC SECG)

  Het lid Backer (D66) stelt zich beschikbaar voor de interparlementaire conferentie over stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de EU (IPC SECG) op dinsdag 28 september 2021. Indien andere leden ook wensen deel te nemen aan de interparlementaire conferentie kunnen zij zich melden bij de griffie.

 • Commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  video-vergadering 14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35850 VII

  Wijziging begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 (Voorjaarsnota)

  De commissies brengen blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  video-vergadering 14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35679

  Incidentele suppletoire begroting gemeentefonds 2021 inzake coronamaatregelen

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

  2.
  35731

  Tweede incidentele suppletoire begroting gemeentefonds 2021 inzake coronamaatregelen

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

  3.
  35801

  Incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

  4.
  35850 B

  Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2021 (Voorjaarsnota)

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

  5.
  35578 / 32847, I

  Toezegging Nationaal woningbouwberaad (35.578); Toezegging Rapportages plancapaciteit en realisaties (35.578); Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de voortgang versnelling woningbouw; Integrale visie op de woningmarkt

  De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.
  De commissie besluit de status van toezegging T03047 ongewijzigd (openstaand) te laten, de status van toezegging T03044 als voldaan aan te merken en de status van de toezegging inzake de Evaluatie van de Woningbouwimpuls ongewijzigd (openstaand) te laten.

  6.
  35578 / 32847, J

  Toezegging Variabelen huursector (35.578); Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter aanbieding van de Staat van de Woningmarkt 2021; Integrale visie op de woningmarkt

  De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen. De commissie besluit de status van toezegging T03046 als voldaan aan te merken, de status van de toezegging inzake Toezenden onderzoek Nibud over de financiële positie van huurders als voldaan aan te merken en de status van de toezegging inzake Toezenden onderzoek naar de mogelijke vormen van huurprijsregeling in de vrije sector ongewijzigd (openstaand) te laten.

  7.
  34373 c.a., N

  Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over actualiteit in het huurbeleid en over betere benutting van de woningvoorraad; Huurbeleid

  De commissie besluit de brief op enig moment na het zomerreces opnieuw te agenderen met het oog op schriftelijk overleg met de regering.
  De commissie besluit de status van toezegging T03048 als nog openstaand te blijven aanmerken, de status van de toezegging inzake het aanbieden van de Evaluatie Wet doorstroming huurmarkt 2015 als voldaan aan te merken, de status van toezeggingen T03045, T03043, T03042 en de toezegging inzake de gevolgen van de huurwetgeving op afspraken van het Klimaatakkoord als voldaan aan te merken.
  De uitvoeringsstatus van de motie-Kox inzake c.s. over de tegemoetkoming van huurders die buiten de wet vallen (35578, nr. G) wordt niet gewijzigd.

  8.
  34453, T

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen; Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door leden van de fracties van de VVD (Meijer), CDA (Rietkerk) en PvdA (Crone).

  9.
  Voorstel voor een verordening inzake Europese digitale identiteit

  Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese Commissie wordt geleverd door de leden van de fracties van GroenLinks (Ganzevoort) en de PvdA (Koole). De commissie wenst vóór 4 oktober 2021 de beantwoording te ontvangen.

 • Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  video-vergadering 15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  30573

  Brief van de staatssecretaris van J&V ter aanbieding van de Staat van Migratie 2021 en het incidentenoverzicht 2020; Migratiebeleid

  Ten aanzien van de brief van de staatssecretaris J&V van 7 juli 2021 (30573, A) besluit de commissie op dit moment niet in schriftelijk overleg te treden. De commissie besluit het agendapunt opnieuw te agenderen op 14 september 2021 om te bespreken op welk moment een mondeling overleg gepland kan worden.

  2.
  Ongehoord onrecht in het vreemdelingenrecht

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over het rapport “Ongehoord onrecht in het vreemdelingenrecht"; Vreemdelingenbeleid

  De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van J&V van 8 juli 2021 (19637, H) op verzoek van het lid Karimi (GroenLinks) een commissiebrief te versturen waarin de commissie verzoekt om op de hoogte te worden gehouden van de resultaten van de acties die zijn of worden verricht door de door het Directoraat-Generaal Migratie ingerichte werkgroep. De griffie zal daartoe een conceptbrief opstellen, die per e-mail aan de leden van de commissie zal worden voorgelegd.

  3.
  Speciaal verslag van de Europese Rekenkamer: Ondersteuning van het beheer van de buitengrenzen door Frontex: tot nog toe onvoldoende doeltreffend

  Inbreng voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V wordt heden geleverd door de fracties van de VVD (Adriaanse), GroenLinks en PvdA gezamenlijk (Karimi/Vos) en D66 (Stienen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  4.
  E180035

  Brief van de staatssecretaris van J&V over het voorlopig politiek akkoord over de verordening inzake het Asielagentschap van de EU; EU-voorstellen: migratievoorstellen n.a.v. Staat van de Europese Unie 2018 COM(2018)631, 633, 634

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van J&V van 8 juli 2021 (35048, C) voor kennisgeving aan te nemen.

  5.
  E200018

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de deskundigenbijeenkomsten van 2 en 23 maart 2021 en het verslag van een schriftelijk overleg van 25 maart 2021 inzake het Europees migratie- en asielpact; EU-voorstellen: EU-migratiepact 2020 COM (2020) 609, 610, 611, 612, 613 en 614

  De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van J&V van 8 juli 2021 (35612, F) en besluit het agendapunt op 28 september 2021 opnieuw te agenderen voor bespreking.

 • Commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  video-vergadering 15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  E210018 - Voorstel voor een Besluit betreffende ondertekening en voorlopige toepassing van de Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de OACPS

  Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering en de Europese Commissie wordt geleverd door de Fractie-Nanninga (Beukering). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

 • Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  video-vergadering 15.20 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  E210004

  Gezamenlijke Mededeling: Naar een brede strategie met Afrika

  De commissie besluit de beantwoording van de Europese Commissie d.d. 2 juli 2021 (35751, D) voor kennisgeving aan te nemen.

  2.
  Aanvullende artikel 100-inzet Resolute Support missie, Afghanistan

  De commissie bespreekt de beantwoording van de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie (39521, AN) en besluit inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren. Daarbij besluit de commissie, wat betreft nadere vragen inzake Afghaanse tolken, inbreng te leveren op 16 juli 2021. De conceptbrief zal vervolgens per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd. Wat betreft nadere vragen over overige onderwerpen besluit zij inbreng te leveren op 14 september 2021.

  3.
  T03135 - Informeren over uitkomsten onderzoek inzake kwetsbaarheden en eenzijdige en strategische afhankelijkheden van de EU

  De commissie besluit de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 9 juli 2021 (35.570 XVII, D) voor kennisgeving aan te nemen. Voorts besluit de commissie toezegging T03135 als voldaan te beschouwen.

  4.
  Terugkoppeling OVSE Parlementaire Assemblee 30 juni t/m 6 juli jl.

  De leden Karimi (GroenLinks) en Gerkens (SP) geven een terugkoppeling van hun deelname aan de OVSE Parlementaire Assemblee, die plaatsvond op 30 juni t/m 6 juli 2021.

  5.
  Werkbezoek aan Defensie

  De commissie bespreekt een mogelijke werkbezoek aan Defensie in het najaar van 2021.

  6.
  Rondvraag

  Het lid Beukering (Fractie-Nanninga) geeft een korte mondelinge terugkoppeling van zijn deelname aan de OVSE verkiezingswaarnemingsmissie in Moldavië, die plaatsvond op 11 juli 2021.

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  video-vergadering 15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35864

  Vijfde incidentele suppletoire begroting Infrastructuur en Waterstaat 2021 inzake COVID-testen reizen

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel heden plenair af te kunnen doen als hamerstuk.

  2.
  Advies van de adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) in het milieudomein

  Brief van de staatssecretaris van I&W ter aanbieding van het rapport “Om de leefomgeving”; Omgevingsrecht

  Inbreng voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W wordt geleverd door de fractie van de SP (Janssen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  3.
  Mededelingen en informatie

  Op verzoek van het lid Bezaan (PVV) zal naar aanleiding van de uitstelbrief betreffende de beantwoording van de nadere vragen over granuliet van de staatssecretaris van I&W van 7 juli 2021 ambtelijk navraag worden gedaan naar de termijn waarbinnen de antwoorden op deze vragen worden verwacht.

  4.
  Rondvraag

  De commissie besluit de staatssecretaris van I&W, aan wie de Koning per 19 juli ontslag heeft verleend, schriftelijk te bedanken voor de goede debatten met de Eerste Kamer en te feliciteren met de aanvaarding van een andere functie per 1 september 2021.

 • Commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Koninkrijksrelaties (KOREL)
  video-vergadering 15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  T02973; 35.570 XV / 35.570 IV, I

  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de eerste rapportage van de periodieke peiling van de ambities kinderarmoede; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021

  De commissies besluiten om T02973 als openstaand te blijven beschouwen. De commissies besluiten voorts op 14 september 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  video-vergadering 15.35 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35798

  Tweede incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en diverse corona gerelateerde maatregelen

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel heden af te doen als hamerstuk.

  2.
  35850 XV

  Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 (Voorjaarsnota)

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel heden af te doen als hamerstuk.

  3.
  35680

  Toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van arbeidsmigratie

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fracties van VVD (Van der Burg), GroenLinks (Van Gurp), D66 (Stienen), PvdA (Sent), PVV (Van Strien), SP (Kox), ChristenUnie (Ester) en SGP (Schalk). De commissie ziet op dit moment af van een deskundigenbijeenkomst.

  4.
  35613

  Wet betaald ouderschapsverlof

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen bij voorkeur op 14 september 2021 en niet op 28 september 2021.

  5.
  35213, V

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitvoering van de motie-Van Pareren inzake de compensatie van Wajongers van wie het inkomen achteruitgaat; Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes

  De commissie neemt met belangstelling kennis van de nadere antwoorden van de minister van SZW over de uitvoering van de motie-Van Pareren inzake de compensatie van Wajongers van wie het inkomen achteruitgaat (35213, V).

  6.
  34325, L en M

  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitvoeringstoetsen bij de Wet verdringingstoets en over de appreciatie van de toetsen; Initiatiefvoorstel-Van Kent Wet verdringingstoets

  De commissie besluit de initiatiefnemer schriftelijk te verzoeken om een appreciatie van de uitvoeringstoetsen bij de Wet verdringingstoets (34325) teneinde deze uiterlijk in september 2021 te ontvangen ter nadere bespreking in de commissie.

  7.
  T02795 / 34352, R

  De commissie besluit T02795 als "deels voldaan" te blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2022. De commissie ziet op dit moment af van schriftelijk overleg naar aanleiding van de ontvangen resultatenbrief (34352, R).

  8.
  Mededelingen en informatie

  Op verzoek van de leden van de CDA-fractie (Oomen-Ruijten) wordt de brief van de minister van SZW d.d. 8 juli 2021 over de stand van de uitvoering sociale zekerheid ter bespreking geagendeerd voor de volgende vergadering.

 • Commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  video-vergadering 15.40 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Voortgangsbrief Omgevingswet juli 2021

  Brief van de minister van BZK over de voortgang van de Omgevingswet, juli 2021; Omgevingsrecht

  De commissies besluiten de brief van de minister van BZK van 7 juli 2021 (33118 / 34986, CJ) voor kennisgeving aan te nemen en de toezeggingen T02849 en T02906 als openstaand te blijven beschouwen. De vragen in de conceptbrief over (inwerkingtreding van) de Omgevingswet kunnen als commissievragen worden verstuurd.

 • Commissies voor Europese Zaken (EUZA), Justitie en Veiligheid (J&V) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  video-vergadering 16.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Themadebat over rechtsstatelijkheid, grondrechten en democratie in de EU

  De commissie stelt voor om het themadebat over rechtsstatelijkheid, grondrechten en democratie in de EU op 12 oktober 2021 te houden en daarvoor de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit te nodigen.
  De commissie stelt voor om voorafgaand aan het themadebat videogesprekken te houden met Eurocommissarissen Jourová (Rechtsstaat, Democratie en Grondrechten), Reynders (Rechtsstaatrapport) en Šuica (Toekomst van Europa in het licht van de onderwerpen van het themadebat).

  2.
  Mededelingen en informatie

  De commissie stelt voor de Commissiemededeling inzake het EU Justice Scoreboard bij het themadebat te betrekken.

 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  video-vergadering 16.10 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  T02747

  Toezegging Evaluatie Brexit (35.084)

  De commissie neemt kennis van de brief inzake de Terms of Reference voor de evaluatie van de gang van zaken rond de Brexit. De status van de toezegging (T02747) blijft ongewijzigd (openstaand).

  2.
  21.501-02 EK, DB

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa inzake de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 20 april 2021; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  Op verzoek van de leden van de GroenLinks-fractie bespreekt de commissie opnieuw het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa inzake de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 20 april 2021 (21.501-02 EK, DB) en besluit om op dit moment geen nader overleg te voeren.

  3.
  COSAC voorzittersbijeenkomst 19 juli 2021

  De commissie stemt in met de ambtelijk voorbereide annotaties en verzoekt de commissievoorzitter om inzake de Sloveense prioriteiten inbreng te leveren over het respecteren van de mensenrechten in Slovenië.

  4.
  Conferentie over de Toekomst van Europa

  Motie van het lid Koole c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa; Staat van de Europese Unie 2020

  De commissie verzoekt de staf om, nadat de vergadering van de Executive Board heeft plaatsgevonden, een kort verslag over de voortgang in de Conferentie over de Toekomst van Europa in de commissie rond te sturen.
  Naar aanleiding van hetgeen in de geannoteerde agenda van de RAZ van 22 en 23 juli 2021 over de burgerconsultaties in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa wordt gemeld, besluit de commissie om vanuit de commissie een rappelbrief te sturen. Zij overweegt een mondeling overleg ter zake, maar wacht de beantwoording af alvorens hierover te besluiten.

  5.
  21.501-02 EK, DE

  Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda informele Raad Algemene Zaken van 22 en 23 juli 2021; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie neemt, naast hetgeen over de Conferentie over de Toekomst van Europa is besloten (agendapunt 4), verder kennis van de geannoteerde agenda van de RAZ.

  6.
  Rondvraag

  De commissievoorzitter wenst alle leden een goed reces toe en dankt de staf voor de goede ondersteuning.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  video-vergadering 16.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35661

  Uitvoering herziene Europese wetgeving over diergeneesmiddelen en gemedicineerde diervoeders

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel heden af te kunnen doen als hamerstuk.

  2.
  35850 XIII

  Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2021 (Voorjaarsnota)

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel heden af te kunnen doen als hamerstuk.

  3.
  35522

  Bescherming winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor heden over het wetsvoorstel te stemmen.

  4.
  Jaarverslag en Voortgangsrapportage Invest-NL 2020

  Brief van de minister van Financiën van 23 juni 2021 (28165 / 35123, T) en brief van de minister EZK van 29 juni 2021 (35123, Q)

  De commissie besluit op 14 september 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

  5.
  Jaarlijkse rapportages mestbeleid

  Brief van de minister van LNV van 5 juli 2021 (33037, Z)

  De commissie besluit de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens dit agendapunt opnieuw te agenderen.

  6.
  Regeling nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem

  Brief van de minister van LNV van 9 juli 2021 (35600 / 35334, AC)

  De commissie besluit uiterlijk vrijdag 16 juli 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. De conceptbrief zal vervolgens per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  7.
  Vervolgacties naar aanleiding van eindrapport Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof

  Brief van de minister van LNV 9 juli 2021 (35334, AG)

  De commissie besluit op 14 september 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

  8.
  COM(2021)390 - Mededeling inzake vernieuwde EU-strategie voor duurzame financiering

  De commissie neemt kennis van de mededeling van de Europese Commissie inzake vernieuwde EU-strategie voor duurzame financiering.

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  video-vergadering 16.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35145

  Initiatiefvoorstel-Bisschop en Kwint Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse), PvdA (Sent) en SGP (Schalk).

  2.
  35682

  Incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra middelen voor coronabanen in het hoger onderwijs in verband met COVID-19

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk op 13 juli 2021.

  3.
  35716

  Derde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra middelen voor sneltesten in het vo, mbo en ho in verband met COVID-19

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk op 13 juli 2021.

  4.
  35797

  Achtste incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en studiefinancieringsraming

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk op 13 juli 2021.

  5.
  35806

  Negende incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra middelen zelftesten mbo en ho in verband met COVID-19

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk op 13 juli 2021.

  6.
  35850 VIII

  Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 (Voorjaarsnota)

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk op 13 juli 2021.

  7.
  34650, L

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over onnodige sekseregistratie; Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen

  De commissie besluit de bespreking van de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 juli 2021 (34650, L) aan te houden en opnieuw te agenderen op 14 september 2021.

  8.
  Toezegging T02942

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BOVM over de derde voortgangsbrief uitwerking adviezen commissie-Dijkgraaf; Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs

  De commissie besluit de brief van 8 juli 2021 van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (35104, J) voor kennisgeving aan te nemen. Toezegging T02942 - Aanbevelingen commissie-Dijkgraaf - was reeds op 15 juni 2021 als voldaan aangemerkt.

  9.
  35554, F / diverse toezeggingen

  Brief van de minister voor BVOM over stand van zaken toezeggingen en moties op het gebied van media 2020-2021; Versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

  De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 7 juli 2021 (35554, F) de bespreking van toezegging T03056 - Salarissen publieke omroep - aan te houden tot 14 september 2021.

  Ten aanzien van toezegging T03058 - Veiligheid van journalisten - wordt door de commissie besloten het rapport "Agressie en bedreiging richting journalisten 2021" van I&O Research ter bespreking te agenderen op 14 september 2021, tezamen met de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en de minister van Justitie en Veiligheid van 30 juni 2021 aan de Tweede Kamer over het onderwerp.

  Ten aanzien van toezegging T03060 - Onafhankelijk onderzoek naar duurzame versterking - besluit de commissie een commissiebrede brief te sturen aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de reikwijdte van de toezegging.

  10.
  Beleidsreactie op Concessiebeleidsplan en Prestatieovereenkomst 2022-2026 NPO / diverse toezeggingen

  Brief van de minister van BVOM met beleidsreactie op concessiebeleidsplan en prestatieovereenkomst 2022-2026 Nederlandse Publieke Omroep (NPO); Versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

  De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 8 juli 2021 (35554, G) toezegging T03055 - Indexatie representatiegelden - als voldaan aan te merken.

  Ten aanzien van toezegging T03057 - Genrebeleid - en toezegging T03059 - Evaluatie regionalisering - wordt besloten deze te bespreken op 14 september 2021.

  11.
  Erkenningen publiek bestel 2022 - 2026

  Brief van de minister van BOVM over erkenningen publiek bestel 2022 - 2026; Versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

  De commissie besluit de brief van 8 juli 2021 van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (35554, H) voor kennisgeving aan te nemen.

  12.
  Toezegging T02448

  Toezegging Evaluatie wetswijziging (34.355)

  De commissie besluit de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2021 (34355, G) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02448 als deels voldaan aan te merken.

 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), voor Koninkrijksrelaties (KOREL), voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  video-vergadering 17.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35526 / 25295, BS (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW)

  Brief van de minister van VWS ter aanbieding van de Regeling van 6 juli 2021 houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met vaststellen van de veilige afstand op nul meter, het Besluit in verband met het vaststellen van de veilige afstand op nul meter en de stand van zaken COVID-19; Infectieziektenbestrijding

  De commissies nemen de brief van 6 juli 2021 met de aangeboden ministeriële regeling en amvb (35526/25295, BS en bijlagen) voor kennisgeving aan. Toezeggingen T03143, T03145, T03146 en T03147 blijven als openstaand geregistreerd staan en worden op 14 september 2021 opnieuw besproken.

  2.
  35526 / 25295, BT (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW)

  Brief van de minister van VWS ter aanbieding van vier regelingen houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 en over het spoedadvies van het OMT; Infectieziektenbestrijding

  De commissies nemen de brief van 9 juli 2021 met de aangeboden ministeriële regelingen (35526/25295, BT en bijlagen) voor kennisgeving aan.

  3.
  25.295 / 35.526, N

  Brief van de minister van VWS van 12 juli 2021 in reactie op de brief van 16 juni 2021 over het beleid omtrent vaccinatie met AstraZeneca (verslag schriftelijk overleg nog niet gepubliceerd)

  De fractie van 50PLUS (Baay-Timmerman) overweegt, uiterlijk vrijdag 16 juli 2021, inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

  4.
  35.538 / 25.295 / 27.529, W (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

  Brief van de minister van VWS van 12 juli 2021 over het advies Gezondheidsraad over de verantwoorde inzet van apps voor publieke gezondheid

  De commissies besluiten dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 14 september 2021.

  5.
  Rondvraag

  Op verzoek van de leden Nicolaï (PvdD) en Van der Voort (D66) wordt besloten een ambtelijk rappel te versturen naar het ministerie van VWS inzake de beantwoording van de brief van 18 juni 2021 met vragen over de stand van zakenbrief covid-19 van 28 mei 2021 (35526/25295, BK).

 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V) en voor Koninkrijksrelaties (KOREL) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  video-vergadering 17.25 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35300 VI, BM

  Brief van de minister van BZK ter aanbieding van het Rapport van Bevindingen van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

  De commissies besluiten naar aanleiding van de brief van de minister van BZK van 1 juli 2021 dat verdere behandeling van de brief zal plaatsvinden binnen de commissie BiZa/AZ.
  Tevens wordt besloten dat het onderwerp besproken zal worden bij het kennismakingsgesprek met de desbetreffende bewindspersoon nadat het nieuwe kabinet is gevormd en dat voorafgaand aan dit gesprek een brief verstuurd zal worden met betrekking tot een tijdpad betreffende de reactie van het kabinet op het rapport.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  video-vergadering 17.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35593

  Gemeentelijke taak voor aanbieden prenataal huisbezoek

  De fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), GroenLinks (Van Gurp), D66 (Van der Voort), PvdD (Prast) en 50PLUS (Baay-Timmerman) leveren inbreng voor het voorlopig verslag.

  2.
  35667

  Vereenvoudiging uitvoering en reparatie Wvggz en Wzd

  De fracties van CDA (Prins) en SP (Gerkens) leveren inbreng voor het nader voorlopig verslag.

  3.
  35401

  Wijziging Wet publieke gezondheid in verband met het coronavirus

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 14 september 2021.

  4.
  35504

  Uitbreiding reclameverbod voor tabaks- en aanverwante producten

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 14 september 2021.

  5.
  35665

  Regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en invoering eisen uiterlijk van sigaretten

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 14 september 2021.

  6.
  35796

  Vijfde incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel op 13 juli 2021 als hamerstuk af te kunnen doen.

  7.
  35815

  Zesde incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 inzake Coronamaatregelen

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel op 13 juli 2021 als hamerstuk af te kunnen doen.

  8.
  35850 XVI

  Wijziging begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 (Voorjaarsnota)

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel op 13 juli 2021 als hamerstuk af te kunnen doen.

  9.
  Afronding implementatie nieuwe Donorwet

  Brief van de minister voor MZS van 7 juli 2021 (33506, AO)

  De commissie besluit op 14 september 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.
  De status van toezeggingen T02595 en T02597 blijft in afwachting van het verslag schriftelijk overleg ongewijzigd.

  10.
  E210010 - EU-strategie over de rechten van kinderen, COM(2021)142

  Verslag schriftelijk overleg (35827, C)

  De commissie neemt de brief van 7 juli 2021 in reactie op de vragen van 26 mei 2021 (verslag schriftelijk overleg; 35827, C) voor kennisgeving aan.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  video-vergadering 17.35 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35800

  Derde incidentele suppletoire begroting Justitie en Veiligheid 2021 inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk op 13 juli 2021.

  2.
  35852

  Uitvoeringswet Handels- en Samenwerkingsovereenkomst EU – VK Justitie en Veiligheid

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk op 13 juli 2021.

  3.
  Mededelingen en informatie

  Gewezen wordt op het persbericht "Aanbeveling aan bestuursrechter: pas rechterlijke evenredigheidstoets aan" van de Raad van State van 7 juli 2021 in het kader van de Werkgroep zelfevaluatie naar aanleiding van het rapport "Ongekend onrecht" en het nog te organiseren gesprek met de Afdeling advisering van de Raad van State naar aanleiding van haar voorlichting (35300 VI, BD) in het kader van de motie-Backer (35300 VI, T) over versterking van de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger.