Commissies op dinsdag 14 september 2021Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • College van Senioren
  12.30 uur
 • Commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  E210008

  Gezamenlijke Mededeling: Stand van de politieke, economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en Turkije

  De commissies besluiten inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren op 28 september 2021.

 • Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  14.20 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  E210006

  Commissiemededeling: Evaluatie van het handelsbeleid

  De commissie besluit, op verzoek van de fractie van GroenLinks, inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren op 28 september 2021.

  2.
  35154

  Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de Europese Unie (CETA)

  De commissie besluit dit agendapunt opnieuw te agenderen zodra het eerste jaarlijkse “Implementation and Enforcement” rapport in het najaar is gepubliceerd en de heer Dombrovskis een meer diepgaande en gedetailleerde reactie op de brief van minister Kaag naar de regering heeft gestuurd, waarvan de Kamer op de hoogte zal worden gesteld.

  3.
  Aanvullende artikel 100-inzet Resolute Support missie, Afghanistan

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de SP (Van Apeldoorn).

  Daarnaast besluit de commissie een rappelbrief naar de regering te sturen met het verzoek de op 26 juli jl. gestelde vragen aangaande de Afghaanse tolken, die nog niet zijn beantwoord, alsnog en zo spoedig mogelijk te beantwoorden, ook in het licht van de recente gebeurtenissen.

  4.
  27.925, AG

  Brief van de ministers van BuZa, van Defensie en voor BHenO inzake voortgangsrapportage over de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en brede veiligheidsinzet Irak; Bestrijding internationaal terrorisme

  De commissie besluit de brief van de regering van 19 mei jl. (27925, AG) voor kennisgeving aan te nemen.

  5.
  E200028

  Gezamenlijke mededeling: EU-genderactieplan (GAP) III

  De commissie besluit het eindrapport af te wachten van het onderzoek inzake mogelijkheden voor Nederland voor een feministisch buitenlandbeleid, waarover de Kamer in september nader zal worden geïnformeerd.

  6.
  Terugkoppeling Interparlementaire video-conferentie GBVB/GVDB 9 september 2021

  Het lid Koole (PvdA) geeft een mondelinge terugkoppeling van zijn deelname aan de interparlementaire EU-conferentie over het Gemeenschappelijk Buitenland- en Veiligheidsbeleid (GBVB/GVDB), die op 9 september 2021 via videoverbinding plaatsvond.

  7.
  Terugkoppeling OVSE PA "Parliamentarians’ Contribution to Women, Peace and Security across the OSCE Region”

  Het lid Beukering (Fractie-Nanninga) geeft een mondelinge terugkoppeling van de online vergadering van OVSE Parlementaire Assemblee met de titel "Enhancing the Implementation of UNSCR 1325 across the OSCE Region: Parliamentarians’ Contribution to Women, Peace and Security”, waaraan hij met het lid Karimi (GroenLinks) op 8 september 2021 heeft deelgenomen.

  8.
  Mededelingen en informatie

  De leden Koole (PvdA) en Raven (OSF) geven een mondelinge terugkoppeling van hun deelname aan het gezamenlijke werkbezoek van de Tweede en Eerste Kamer aan de Landmacht, dat plaatsvond op 13 september jl.

 • Commissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Financiën
  video-vergadering 15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Bekostiging investeringsvoorstellen uit Nationaal Groeifonds

  Verslag nader schriftelijk overleg (35570 XIX, K)

  De commissies besluiten de beantwoording van de ministers van EZK en Financiën van 17 augustus 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

  2.
  Omzetting voorwaardelijke toekenningen uit de eerste ronde van het Nationaal Groeifonds in definitieve toekenningen

  Brief van de ministers van EZK en FIN van 30 augustus 2021 (35570 XIX, L)

  De commissies besluiten de brief van de ministers van EZK en Financiën van 30 augustus 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  video-vergadering 15.05 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Fit for 55-pakket

  De commissies besluiten een brief te sturen naar de staatssecretaris van EZK - Klimaat en Energie met het verzoek om uiteen te zetten hoe de voorstellen in het "Fit for 55"-pakket zich verhouden tot de aanstaande Miljoenennota en de COP26. Tevens horen de commissies graag wanneer de afzonderlijke BNC-fiches van de voorstellen naar de Kamer worden toegezonden. Inbreng voor de brief wordt geleverd door de leden Vendrik (GroenLinks) en Crone (PvdA). Een conceptbrief wordt per e-mail voorgelegd aan de leden van de commissies.
  Voorts besluiten de commissies dit pakket opnieuw te agenderen, zodra meer zicht is op de voortgang van de behandeling van dit pakket in de Tweede Kamer. Indien mogelijk zullen zij het pakket ook bezien in relatie tot de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2021.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  video-vergadering 15.10 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Jaarverslag en Voortgangsrapportage Invest-NL 2020

  Brief van de minister van Financiën van 23 juni 2021 (28165 / 35123, T) en brief van de minister EZK van 29 juni 2021 (35123, Q)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PvdD (Prast). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  2.
  Aanvullende steun voor evenementen

  Brief van de staatssecretaris van EZK en de ministers van OCW en BZK van 14 juli 2021 (35420, BD)

  De commissie besluit het commissiedebat over Cultuur en Corona in de Tweede Kamer op 28 september a.s. af te wachten, alvorens deze brief opnieuw ter bespreking te agenderen.

  3.
  Steun- en herstelpakket vanaf het vierde kwartaal van 2021

  Brief d.d. 30 augustus 2021 (35420, BE)

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 28 september 2021, in afwachting van de stukken die op Prinsjesdag worden gepubliceerd.

  4.
  Oprichting van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij in Noord-Holland

  Brief van de staatssecretaris van EZK van 12 juli 2021 (I /II 29697, F / 104)

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van EZK van 12 juli 2021 (29697, F/104) voor kennisgeving aan te nemen.

  5.
  EU-bosstrategie

  Mededeling 16 juli 2021, COM(2021) 572

  De commissie besluit het BNC-fiche af te wachten, alvorens deze mededeling opnieuw ter bespreking te agenderen.

  6.
  Voortgang aanpak stikstofproblematiek

  Brief van de minister van LNV van 16 juli 2021 (35334 / 35600 / 33576, AI)

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 28 september 2021, in afwachting van de stukken die op Prinsjesdag worden gepubliceerd aangaande het stikstofbeleid.

  7.
  Vervolgacties naar aanleiding van eindrapport Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof

  Brief van de minister van LNV 9 juli 2021 (35334, AG)

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 28 september 2021, in afwachting van de stukken die op Prinsjesdag worden gepubliceerd aangaande het stikstofbeleid.

  8.
  Regeling nieuwe AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem

  Verslag schriftelijk overleg (35600 / 35334, AD)

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 28 september 2021, in afwachting van de stukken die op Prinsjesdag worden gepubliceerd aangaande het stikstofbeleid.

  9.
  Stand van zaken van het Omschakelprogramma

  Brief van de minister van LNV van 13 juli 2021 (35334, AH)

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 28 september 2021, in afwachting van de stukken die op Prinsjesdag worden gepubliceerd aangaande het stikstofbeleid.

  10.
  Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv), Maatregel Gerichte Opkoop (MGO) en grondfonds

  Brief van de minister van LNV van 31 augustus 2021 (35334, AJ)

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 28 september 2021, in afwachting van de stukken die op Prinsjesdag worden gepubliceerd aangaande het stikstofbeleid.

  11.
  E200010 - Mededeling EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030

  Brief Europese Commissie van 27 juli 2021 (35710, D)

  De commissie besluit in nader schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van de brief van de Europese Commissie van 27 juli 2021. Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Kluit). Een conceptbrief wordt per e-mail voorgelegd aan de leden van de commissie.

  12.
  E210007 - Voorstel voor een Verordening betreffende roaming (herschikking)

  Brief Europese Commissie d.d. 5 augustus 2021 (35821, D)

  De commissie besluit de beantwoording van de Europese Commissie van 5 augustus (35821, D) voor kennisgeving aan te nemen.

  13.
  Ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot vergoeding van schade van exploitanten van kolencentrales in verband met de beperking van de CO2-emissie

  Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat – Klimaat en Energie van 2 september 2021 (35668, J)

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 28 september 2021.

  14.
  Vereffeningsverslag voormalig Productschap voor Vee en Vlees en het voormalig Productschap Zuivel

  Brief van de minister van LNV van 6 september 2021 (33910, S)

  De commissie besluit de brief van de minister van LNV d.d. 6 september 2021 (33910, S) voor kennisgeving aan te nemen.

  15.
  Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid Garantiestelling Nationaal Groenfonds

  Brief van de minister van LNV van 7 september 2021 (32813, X)

  De commissie besluit de brief van de minister van LNV d.d. 7 september 2021 (32813, X) voor kennisgeving aan te nemen.

  16.
  Verlenging leningsfaciliteiten reisgarantiefondsen

  Brief van de staatssecretaris van EZK van 7 september 2021 (35420, BF)

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van EZK van 7 september (35420, BF) voor kennisgeving aan te nemen.

  17.
  Mededelingen en informatie

  De commissie besluit het gesprek met de Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) van 5 oktober 2021 te verplaatsen in verband met het bezoek aan de Hoge Raad op 5 oktober 2021.

  De commissie verzoekt de staf om na te gaan of het mogelijk is een delegatie van de Eerste Kamer in november a.s. te laten deelnemen aan de klimaatconferentie COP26 in Glasgow. Zij besluit om dit onderwerp op 28 september 2021 opnieuw te agenderen. De fracties zullen hierover vooraf intern overleg voeren.

  18.
  Rondvraag

  Naar aanleiding van een vraag van het lid Dessing (FVD) bespreekt de commissie de informatiebehoefte ten aanzien van het overheidsbeleid inzake waterstof en andere alternatieve energiebronnen. In verband daarmee besluit zij de hierop betrekking hebbende stukken te agenderen op 28 september 2021.

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  video-vergadering 15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35850 IV en 35570 IV / 34269, V + 35570 IV / 34269, W

  Wijziging begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021 (Voorjaarsnota); Brief van de staatssecretaris van BZK over toekenning 2e deel 6e tranche liquiditeitssteun Curaçao; Brief van de staatssecretaris van BZK over toekenning zesde tranche liquiditeitssteun Sint Maarten; Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde wetsvoorstel 35850 IV af te kunnen doen als hamerstuk. De commissie neemt de brieven (35570 IV / 34269, V en 35570 IV / 34269, W) voor kennisgeving aan.

  2.
  T02993 / 35570 IV, U

  Brief van de minister van OCW en voor BVOenM over de voortgang van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het Caribisch deel van het Koninkrijk; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021

  De commissie besluit toezegging T02993 als voldaan aan te merken en neemt de brief over de voortgang van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Caribisch Nederland (35570 IV, U) voor kennisgeving aan.

  3.
  Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) (33845)

  De commissie blikt terug op het Interparlementair Koninkrijksoverleg van 23 tot en met 25 augustus 2021 in Bonaire en verwelkomt eventuele videogesprekken met gesprekspartners uit Curaçao en Aruba.

  4.
  Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) (33845)

  De commissie besluit dit agendapunt (vooruitblik IPKO januari 2022 in Sint Maarten) aan te houden tot de volgende vergadering.

 • Commissies voor Justitie & Veiligheid (J&V) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  video-vergadering 15.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34871, J

  Brief van de minister van J&V over het rapport 'Niet boven maar in de wet' van de Commissie herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen (Commissie-Fokkens); Modernisering Wet ministeriële verantwoordelijkheid

  De commissies nemen kennis van de brief van de minister van Justitie en Veiligheid van 14 juli 2021 en besluiten de aangekondigde nadere informatie over de voortzetting van de behandeling van dit onderwerp door een nieuw kabinet af te wachten alvorens te besluiten over de behandeling in de Eerste Kamer.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  video-vergadering 15.50 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34165

  Initiatiefvoorstel-Sneller en Sjoerdsma Wet gesloten coffeeshopketen

  Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Meijer), CDA (Rombouts), GroenLinks (De Boer), D66 (Dittrich), PvdA (Recourt), PVV (Bezaan) en ChristenUnie (Talsma).

  2.
  35300 VI / 35300, BK

  Brief van de bewindspersonen van J&V over de uitvoering van de motie-Rosenmöller c.s. over onafhankelijk onderzoek naar de versterking van de rechtsstaat; Brief van de minister van J&V over de doorlichting van de strafrechtketen en de uitvoering van de motie-Rosenmöller c.s.; Miljoenennota 2020

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen wanneer een nieuw kabinet is aangetreden.

  3.
  E210019

  Commissiemededeling: Een Europese aanpak van kunstmatige intelligentie bevorderen

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse) en GroenLinks (Veldhoen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  4.
  E210016

  Aanbeveling voor een Besluit van de Raad houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen over een samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Interpol

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 6 september 2021 (35857, B) voor kennisgeving aan te nemen.

  5.
  T02677

  Toezegging Genoemde aspecten meenemen in monitor proportionaliteit (34.763); Verruiming sluitingsbevoegdheid drugspanden

  De commissie besluit de toezegging als voldaan aan te merken en de in de brief van de minister van Justitie en Veiligheid van 7 september 2021 (34763, F) aangekondigde beleidsreactie af te wachten alvorens te besluiten over eventueel schriftelijk overleg.

  6.
  Rondvraag

  De commissie stelt voor, nu de woordvoerders afzien van plenair debat over het wetsvoorstel Introductie griffierechtcategorieën voor geldvorderingen (35439) , over het wetsvoorstel te stemmen op 28 september 2021 teneinde stemverklaringen af te kunnen leggen.

 • Commissies voor Europese Zaken (EUZA), Justitie en Veiligheid (J&V) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  16.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Rechtsstaatrapport 2021

  De commissies nemen het Rechtsstaatrapport in behandeling en wensen het te betrekken bij de videogesprekken met de Eurocommissarissen Reynders en Jourová op 28 september 2021 en het beleidsdebat over de Rechtsstaat, Democratie en Grondrechten in de EU dat staat gepland voor 12 oktober 2021.

  2.
  Plenair themadebat Rechtsstaat, democratie en fundamentele grondrechten, 12 oktober 2021

  De commissies stemmen in met de geplande videogesprekken ter voorbereiding van het themadebat van 12 oktober a.s. Zij besluit op 28 september a.s. nader van gedachten te wisselen over het debat. De leden krijgen de gelegenheid om uiterlijk 17 september a.s., 12.00 uur, bij de commissiestaf onderwerpen aan te dragen die zij met de Eurocommissarissen wensen te bespreken.

  3.
  35.295 EK, O

  Brief van de minister van BuZa over de consultatie inzake richtsnoeren EU MFK-rechtsstaatverordening; EU en de rechtsstaat

  De commissies bespreken de brief van de minister van Buitenlandse Zaken over de consultatie inzake richtsnoeren EU MFK-rechtsstaatverordening en overwegen het onderwerp te betrekken bij het themadebat over de Rechtsstaat, democratie en grondrechten in de EU.

 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  video-vergadering 16.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  COSAC

  COSAC-Voorzittersbijeenkomst en Questionnaire

  De commissievoorzitter doet mondeling verslag van de COSAC-voorzittersbijeenkomst op 19 juli 2021. De commissie stemt, met enkele toevoegingen, in met de ambtelijk voorbereide antwoorden op de vragen in de COSAC-Questionnaire.

  2.
  Conferentie over de Toekomst van Europa

  Conferentie over de Toekomst van Europa

  De Eerste Kamerleden van de delegatie naar de Conferentie over de Toekomst van Europa (CoFE), Oomen-Ruijten (CDA) en Van Apeldoorn (SP), uiten hun teleurstelling over het verloop van de organisatie van de CoFE totnutoe.
  De commissieleden geven aan zich beschikbaar te willen stellen voor deelname aan activiteiten die in het kader van CoFE worden georganiseerd.
  De commissie bespreekt tot slot de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 16 juli 2021 inzake burgerconsultaties en communicatie in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa (EK 35.403 / 35.508, S) en stelt vast dat de brief geen uitvoering geeft aan de motie-Koole (35.403, G). De commissie besluit ter zake zo spoedig mogelijk een mondeling overleg met de minister van Buitenlandse Zaken te houden.

  3.
  21.501-02 EK, DF

  Brief van de minister van BuZa over het verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 22 en 23 juli 2021; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie neemt kennis van het verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 22 en 23 juli 2021.

  4.
  Delegatie Zwitserse Senaat, 4 oktober 2021

  De commissie inventariseert welke leden zullen deelnemen aan het gesprek met de delegatie van de Zwitserse Kantonsraad op 4 oktober 2021.

  5.
  Presentatie Europese Rekenkamer jaarverslag 2020

  De commissie neemt kennis van het verzoek vanuit de Europese Rekenkamer voor een toelichting op het jaarverslag 2020. Zij houdt het agendapunt aan tot de volgende vergadering.

 • Commissies voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  video-vergadering 16.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  E210013

  Brief van de Europese Commissie inzake beantwoording vragen betreffende de voorstellen voor een Verordening betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten (COM(2020)825) en voor een Verordening over betwistbare en eerlijke markten in de digitale sector (COM2020)842)

  De commissies nemen de brief van de Europese Commissie van 10 augustus 2021 (35860, B) voor kennisgeving aan.

  2.
  COM(2021)171

  Mededeling van de Commissie: EU-strategie voor de bestrijding van mensenhandel

  De commissies verzoeken de staf om de bijeenkomst met prof. dr. C. Rijken, hoogleraar Mensenhandel en Globalisering aan de Tilburg Law School en lid van de Group on Experts on Action against Trafflicking in Human Beings (GRETA) te organiseren op dinsdag 28 september 2021 in de namiddag. Desgewenst kunnen de fracties enkele relevante gespreksthema's formuleren. Deze thema’s dienen uiterlijk op vrijdag 17 september, 15.00 uur, te worden doorgegeven aan de commissiegriffier.

  3.
  32.317 EK, MH

  Brief van de minister van J&V, de minister voor rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake verslag informele JBZ-Raad 15-16 juli 2021; JBZ-Raad

  De commissies nemen kennis van het verslag van de informele JBZ-Raad van 15-16 juli 2021 (32317, MH). De commissies besluiten op dit moment niet in schriftelijk overleg te treden en dit verslag te betrekken bij de bespreking van de brief van de staatssecretaris van J&V van 8 juli 2021 (35612, F) over het Europees migratie- en asielpact op 28 september 2021.

 • Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  video-vergadering 16.35 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  30573, A

  Brief van de staatssecretaris van J&V ter aanbieding van de Staat van Migratie 2021 en het incidentenoverzicht 2020; Migratiebeleid

  De commissie stelt de brief van 7 juli 2021 van de staatssecretaris van J&V (30573, A) bij voorkeur aan de orde na het aantreden van een nieuw kabinet.

  2.
  34309 en 35501

  Novelle maatregelen ten aanzien van overlastgevende vreemdelingen; Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

  De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van J&V van 2 september 2021 (34309/35501. K) op 28 september 2021 gelegenheid te geven voor inbreng voor nader schriftelijk overleg.

  3.
  T02986

  Toezegging Periodiek informeren over voortgang van de taskforce IND (35.476)

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te bespreken op 28 september 2021.

  4.
  E210012

  Commissiemededeling: De EU-strategie inzake vrijwillige terugkeer en re-integratie

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te bespreken op 28 september 2021.

  5.
  COM(2021)277

  Mededeling van de Europese Commissie over een strategie voor een volledig functionerend en veerkrachtig Schengengebied

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te bespreken op 28 september 2021.

  6.
  COM(2021)278

  Voorstel voor een verordening betreffende de instelling en werking van een evaluatie- en toezichtmechanisme om de toepassing van het Schengenacquis te verifiëren

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te bespreken op 28 september 2021.

  7.
  22 112, IP

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake kabinetsappreciatie Coöperatie- en Verificatiemechanisme (CVM) Roemenië en Bulgarije 2021; Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te bespreken op 28 september 2021.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  video-vergadering 17.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35783

  Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen

  De commissie stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

  2.
  35708

  Fiscale verzamelwet 2022

  Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van het CDA (Essers).

  3.
  35572 / 32140, Y

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over het rapport van de Commissie Draagkracht; Herziening Belastingstelsel

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de ChristenUnie (Ester) met steun van de fracties van SGP, 50PLUS en PvdD. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  4.
  35518 / 35572, G

  Brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over de evaluatie van de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning en over de aangenomen motie-Van der Linden c.s. over onderzoek naar verruimen van schenking van ouders aan kinderen ten behoeve van een eigen woning; Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Vendrik) en PvdA gezamenlijk. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  5.
  31865, B

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de uitkomsten van de peer review van de Algemene Rekenkamer; Verbetering verantwoording en begroting

  De commissie besluit dit agendapunt de komende periode te monitoren en opnieuw te agenderen na een vervolggesprek met de rapporteurs van de Tweede Kamer inzake de uitkomsten van de peer review van de Algemene Rekenkamer.

  De commissie verzoekt de staf alvast een gesprek met de rapporteurs van de Tweede Kamer in te plannen.

  6.
  31066, W

  Brief van de staatssecretarissen van Financiën over de derde voortgangsrapportage op het Jaarplan 2020 van de Belastingdienst; Belastingdienst

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën van 9 juli 2021 (31066, W) voor kennisgeving aan te nemen.

  7.
  35420, BE

  Brief van de ministers van EZK, van Financiën en van SZW en van de staatssecretarissen van EZK, van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst en van SZW over het steun- en herstelpakket vanaf het vierde kwartaal van 2021; Noodpakket banen en economie

  De commissie besluit op 28 september 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

  8.
  CXLII EK, E

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over getroffen voorbereidingen voor het opstellen van het Recovery and Resilience Plan (RRP) voor de Europese Recovery and Resilience Facility (RRF); Europees Semester 2021

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 28 september 2021, in afwachting van de stukken die op Prinsjesdag worden gepubliceerd.

  9.
  COM(2021) 420 / 421 / 422 / 423 en 429

  Nieuwe Europese voorstellen antiwitwassen

  De commissie besluit om de Nieuwe Europese voorstellen antiwitwassen COM(2021)420, 421, 422, 423, 429 opnieuw ter bespreking te agenderen wanneer de BNC-fiches naar de Kamer zijn gezonden.

  10.
  21.501-07

  Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad van 12 en 13 juli 2021 en informatie over de extra Ecofinraad van 26 juli 2021; Brief van de minister van Financiën over het verslag van de Ecofinraad van 26 juli 2021; Brief van de minister van Financiën over de geannoteerde agenda extra Ecofinraad 6 september 2021; Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad van 10 en 11 september 2021; Raad voor Economische en Financiële Zaken

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 28 september 2021, in afwachting van de stukken die op Prinsjesdag worden gepubliceerd.

  11.
  Presentatie Europese Rekenkamer jaarverslag 2020

  De commissie besluit op het aanbod van de heer Brenninkmeijer in te gaan om op 26 oktober het jaarverslag 2020 van de Europese Rekenkamer toe te lichten.

  12.
  Rondvraag

  De commissie besluit op 28 september in de commissie te bespreken of het wenselijk is de Algemene Financiële Beschouwingen op de reeds geplande datum - 16 november 2021 - doorgang te laten vinden, vanwege de demissionaire status van het kabinet.

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  video-vergadering 17.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35887

  Afschaling van bijzondere maatregelen vanwege covid-19 bij verkiezingen

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

  2.
  35530

  Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers

  De commissie besluit op 5 oktober 2021 inbreng te leveren voor (nader voorlopig) verslag.

  3.
  33340, A / T03244

  Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de landelijke evaluatie van de toepassing van selectieve woningtoewijzing op grond van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek; Evaluatie Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

  De commissie besluit de status van toezegging T03244 als voldaan aan te merken.
  Voorts besluit de commissie de brief van de minister van BZK opnieuw te agenderen wanneer de kabinetsappreciatie is ontvangen op de evaluatie of een nieuw kabinet is aangetreden.

  4.
  33797, AA

  De commissie besluit het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BZK opnieuw te agenderen in samenhang met het vorige agendapunt.

  5.
  34453, V

  Inbreng voor een nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van het CDA (Rietkerk). Verder besluit de commissie het agendapunt aan te houden tot 28 september 2021.

  6.
  35300 VI, BM

  De commissie besluit de kabinetsappreciatie af te wachten en de brief van de minister van BZK opnieuw te agenderen wanneer de appreciatie is ontvangen.
  Ambtelijk zal worden nagegaan wanneer de kabinetsappreciatie aan de Eerste Kamer wordt toegezonden.

  7.
  35.570 VII EK, K

  Motie-Koole (PvdA) over de versterking van de positie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als hoeder van medeoverheden; Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021

  De commissie besluit de status van de motie-Koole als 'uitgevoerd' aan te merken.

  8.
  Voorstel voor een verordening inzake Europese digitale identiteit

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg zal worden geleverd door de leden van de PVV (Van Hattem) en GroenLinks (Ganzevoort).
  Daarnaast geven de leden van de PVV (Van Hattem) aan een subsidiariteitsbezwaar te hebben. Hun gemotiveerde bezwaar zullen zij uiterlijk 17 september 12.00 uur met de overige commissieleden delen, zodat de commissie voorts bij meerderheid kan besluiten de plenaire vergadering al dan niet voor te stellen dat de Kamer met betrekking tot dit verordeningsvoorstel een subsidiariteitsbezwaar maakt.

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  video-vergadering 17.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35735 en 35776

  Zevende incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra middelen opschalen initiatieven kunst en cultuur voor kwetsbare groepen in verband met COVID-19; Vierde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra steun voor de culturele en creatieve makers in verband met COVID-19

  De commissie besluit op 28 september 2021 inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag ten aanzien van beide wetsvoorstellen.

  2.
  34650, L

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over onnodige sekseregistratie; Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 juli 2021 (34650, L) voor kennisgeving aan te nemen.

  3.
  35554, I / diverse toezeggingen

  Brief van de minister voor BVOM over stand van zaken toezeggingen en moties op het gebied van media 2020-2021; Versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

  De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 7 juli 2021 (35554, I) de bespreking van de volgende toezeggingen aan te houden tot 28 september 2021:

  - T03056 (Salarissen publieke omroep);
  - T03058 (Veiligheid van journalisten).

  Ten aanzien van toezegging T03060 (Onafhankelijk onderzoek naar duurzame versterking) besluit de commissie deze als openstaand aan te blijven merken in afwachting van de voor het najaar aangekondigde onderzoeksopzet.

  4.
  Beleidsreactie op Concessiebeleidsplan en Prestatieovereenkomst 2022-2026 NPO / diverse toezeggingen

  Brief van de minister van BVOM met beleidsreactie op concessiebeleidsplan en prestatieovereenkomst 2022-2026 Nederlandse Publieke Omroep (NPO); Versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

  De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 8 juli 2021 (35554, G) de bespreking van de volgende toezeggingen aan te houden tot 28 september 2021:

  - T03057 (Genrebeleid);
  - T03059 (Evaluatie regionalisering).

  5.
  Toezegging T02330

  Toezegging Evaluatie wet (34.251)

  De commissie besluit de bespreking van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 september 2021 (34251, J) en de status van toezegging T02330 aan te houden tot 28 september 2021.

 • Commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Koninkrijksrelaties (KOREL)
  video-vergadering 17.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35.570 XV / 35.570 IV, I

  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de eerste rapportage van de periodieke peiling van de ambities kinderarmoede; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021

  De commissies stellen de geagendeerde brief met een enkele aanpassing vast en besluiten deze aldus te verzenden.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  video-vergadering 17.25 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35680

  Toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van arbeidsmigratie

  De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

  2.
  T01964 en T03186 / 32043, AR

  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de ontwikkeling van de pensioenpremies en over internationale benchmarking van beleggingskosten bij pensioenfondsen; Toekomst pensioenstelsel

  De commissie besluit toezegging T01964 (Jaarlijkse rapportage aan het parlement over de premieontwikkeling bij de pensioenfondsen) de status "legisprudentie" toe te kennen en toezegging T03186 (Een beeld geven van uitvoeringskosten van het pensioenstelsel in internationale vergelijking) als "voldaan" aan te merken.

  De commissie besluit voorts om op 28 september inbreng te leveren voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief over de ontwikkeling van de pensioenpremies en over internationale benchmarking van beleggingskosten bij pensioenfondsen (32043, AR).

  3.
  32043, AS

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar aanleiding van het mondeling overleg over de toekomst van het pensioenstelsel op 15 juni 2021; Toekomst pensioenstelsel

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg over de toekomst van het pensioenstelsel (32043) wordt heden geleverd door de leden van de 50PLUS-fractie (Van Rooijen). De conceptbrief zal per e-mail circuleren in de commissie.

  4.
  35074, X

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de hoofdlijnen van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen; Wet arbeidsmarkt in balans

  De commissie besluit het verslag nader schriftelijk overleg over de hoofdlijnen van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen (35074, X) voor kennisgeving aan te nemen.

  5.
  26448, B

  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de stand van de uitvoering sociale zekerheid; Structuur van de uitvoering werk en inkomen

  De commissie besluit de brief over de stand van de uitvoering sociale zekerheid voor kennisgeving aan te nemen in afwachting van de behandelwijze van deze brief in de Tweede Kamer.

  6.
  T03185 / 35555, J

  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het onderzoek naar cao-afspraken over regelingen voor vervroegde uittreding (RVU’s); Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

  De commissie besluit toezegging T03185 (Kamer te informeren over uitkomsten snelle inventarisatie cao-afspraken over de mogelijkheid tot RVU) als "voldaan" aan te merken en de brief over het onderzoek naar cao-afspraken over regelingen voor vervroegde uittreding (RVU’s) (35555, J) voor kennisgeving aan te nemen.

  7.
  T03184 / 35555, K

  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitvoering van regelingen voor vervroegde uittreding (RVU’s) door pensioenfondsen; Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

  De commissie besluit toezegging T03184 (Toezenden brief met juridische argumentatie over de vraag of pensioenfondsen de RVU mogen uitvoeren) als "voldaan" te beschouwen en neemt kennis van de toegezonden brief over de uitvoering van regelingen voor vervroegde uittreding (RVU’s) door pensioenfondsen (35555, K)

  8.
  34325, N

  Verslag van een schriftelijk overleg met de initiatiefnemer over de appreciatie van de uitvoeringstoetsen bij de Wet verdringingstoets; Initiatiefvoorstel-Van Kent Wet verdringingstoets

  De commissie wenst uiterlijk 15 november 2021 van de initiatiefnemer alsnog zijn appreciatie van de uitvoeringstoetsen bij het initiatiefwetsvoorstel te ontvangen, teneinde de plenaire behandeling van dit initiatiefwetsvoorstel af te kunnen ronden.

  9.
  35420, BE

  Brief van de ministers van EZK, van Financiën en van SZW en van de staatssecretarissen van EZK, van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst en van SZW over het steun- en herstelpakket vanaf het vierde kwartaal van 2021; Noodpakket banen en economie

  De commissie neemt de brief over het steun- en herstelpakket vanaf het vierde kwartaal van 2021 (35420, BE) voor kennisgeving aan.

  10.
  21.501-31 EK, AM

  Brief van de minister van SZW over het verslag van de Informele Raad WSB van 8 en 9 juli 2021; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

  De commissie neemt het verslag van de Informele Raad WSB van 8 en 9 juli 2021 (21501-31, AM) voor kennisgeving aan.

 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), voor Koninkrijksrelaties (KOREL), voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  video-vergadering 17.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35899 / 35526, A (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

  Brief van de minister van VWS van 26 augustus 2021 inzake derde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19

  De commissies besluiten de brief van de minister van VWS van 26 augustus 2021 te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19 (35899) wanneer dat in de Eerste Kamer voorligt.

  2.
  25295, Q (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

  Brief van de minister van VWS van 3 september 2021 met afschrift Tweede Kamerbrief inzake proces besluitvorming volgende stap maatregelen covid-19

  De commissies besluiten de brief van de minister van VWS van 3 september 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

  3.
  35526 / 25295, BX (betrokken commissies: J&V, VWS, en BiZa/AZ)

  Brief van de minister van VWS van 19 juli 2021 met 120e OMT-advies en kabinetsreactie

  De commissies besluiten de brief van de minister van VWS van 19 juli 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

  4.
  35526 / 25295, BY en 35895, A (betrokken commissies: J&V, VWS, en BiZa/AZ)

  Brief van de minister van VWS van 26 juli 2021 met het 121e OMT-advies en kabinetsreactie; Aanbiedingsbrief van 26 juli 2021 i.v.m. tiende incidentele suppletoire begroting

  De commissies besluiten de brief van de minister van VWS van 26 juli 2021 inzake het 121e OMT-advies (35526 / 25295, BY) en zijn brief van dezelfde datum betreffende de tiende incidentele suppletoire begroting (35895, A) voor kennisgeving aan te nemen.

  5.
  35526 / 25295, CA (betrokken commissies: J&V, VWS, en BiZa/AZ)

  Brief van de minister van VWS van 2 augustus 2021 met 122e OMT-advies en kabinetsreactie

  De commissies besluiten de brief van de minister van VWS van 2 augustus 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

  6.
  35526 / 25295, BZ (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW)

  Brief van de minister van VWS ter aanbieding van de Regeling van 28 juli 2021 houdende wijziging van vier tijdelijke regelingen maatregelen covid-19 in verband met het verlengen van de regels voor meerdaagse evenementen in Europees Nederland, het verkorten van de termijn waarbinnen een negatieve test afgenomen moet zijn voor inreizigers en enige andere punten; Infectieziektenbestrijding

  De commissies besluiten de brief van de minister van VWS van 29 juli 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

  7.
  35526 / 25295, CB (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW)

  Brief van de minister van VWS ter aanbieding van de regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met de termijn voor toegang en inreizen voor personen die gevaccineerd zijn met het covid-19-vaccin Janssen en in Europees Nederland het stellen van regels over de vertoningen van kunst- en cultuurbeoefening en eendaagse evenementen met coronatoegangsbewijzen en het opleggen van ventilatienormen voor horecalokaliteiten; Infectieziektenbestrijding

  De commissies besluiten de brief van de minister van VWS van 6 augustus 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

  8.
  35526 / 25295, CC (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW)

  Brief van de minister van VWS van 13 augustus 2021 met afschrift stand van zakenbrief covid-19 en aanbieding twee regelingen

  De commissies besluiten de brief van de minister van VWS van 13 augustus 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

  9.
  Toezegging T03019 - Actief informeren over covid-19 en bestrijden van desinformatie (betrokken commissies: J&V, VWS, en BiZa/AZ)

  Brief van de minister van VWS van 17 augustus 2021 in reactie op de brief van 10 juni 2021 (verslag schriftelijk overleg (35526, CD))

  De commissies besluiten de brief van de minister van VWS van 17 augustus 2021 voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan aan te merken.

  10.
  35526 / 25295, BS (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW)

  Brief van de minister van VWS ter aanbieding van de Regeling van 6 juli 2021 houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met vaststellen van de veilige afstand op nul meter, het Besluit in verband met het vaststellen van de veilige afstand op nul meter en de stand van zaken COVID-19; Infectieziektenbestrijding

  De commissies besluiten naar aanleiding van de brief van de minister van VWS van 6 juli 2021 de volgende toezeggingen als openstaand te blijven aanmerken:

  - T03143 (Proportionaliteit toegangstesten in plan van aanpak);
  - T03147 (Vliegverboden en handhaafbaarheid quarantaineplicht).

  Tevens besluiten zij naar aanleiding van voornoemde brief de volgende toezeggingen te bespreken op 28 september 2021:

  - T03145 (Opheffen mondkapjesplicht in openingsplan);
  - T03146 (Zelftesten).

  11.
  35538 / 25295 / 27529, W (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

  Brief van de minister van VWS over advies van de Gezondheidsraad over verantwoorde inzet van apps voor publieke gezondheid; Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

  De commissies nemen kennis van de brief van de minister van VWS van 12 juli 2021 en besluiten dit onderwerp opnieuw te agenderen, zodra het in de brief aangekondigde standpunt op het advies van de Gezondheidsraad is ontvangen.

  12.
  25295, P (betrokken commissies: J&V, VWS, en BiZa/AZ)

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het ontwerpbesluit, houdende tijdelijke bepalingen ter uitvoering van de Europese verordening over certificaten met betrekking tot covid-19 (Tijdelijk besluit DCC); Infectieziektenbestrijding

  De commissies besluiten op 28 september 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

  13.
  25295, O (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

  Brief van de minister van VWS van 7 september 2021 inzake afschrift van brief aan de Tweede Kamer over extra maatregelen ter versnelling afhandeling corona Wob-verzoeken

  De commissies besluiten de brief van de minister van VWS van 7 september 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

  14.
  35538, X (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

  Brief van de minister van VWS van 9 september 2021 inzake ontwerpbesluit verlenging Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

  De commissies besluiten op 28 september 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

  15.
  35526 / 25295, CE (nog niet gepubliceerd) (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en OCW)

  Brief van de minister van VWS van 10 september 2021 ter aanbieding van de regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het opnemen van een uitzondering op de maximale groepsgrootte in instellingen voor beroepsonderwijs en hoger onderwijs

  De commissies besluiten de brief van de minister van VWS van 10 september 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

  16.
  Mededelingen en informatie

  De commissies besluiten op 28 september 2021 te bezien - aan de hand van de ontvangen brief over openstaande toezeggingen en moties op het gebied van covid-19 (35526 / 25295, CF) en openstaande correspondentie - of (nader)
  schriftelijk overleg gewenst is.

  17.
  Rondvraag

  De griffie deelt desgevraagd mee dat de te verwachten stand van zakenbrief covid-19 inclusief bijlagen van 14 september 2021 zo spoedig mogelijk toegestuurd zal worden aan de leden en geagendeerd zal worden voor bespreking op 28 september 2021.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  video-vergadering 18.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35905

  Ongewijzigd laten verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2022

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

  2.
  35667

  Vereenvoudiging uitvoering en reparatie Wvggz en Wzd

  De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.
  Voorts besluit zij op korte termijn een mondeling overleg over dit onderwerp te houden.

  3.
  35401

  Wijziging Wet publieke gezondheid in verband met het coronavirus

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Kesteren) en SGP (Van Dijk).

  4.
  35504

  Uitbreiding reclameverbod voor tabaks- en aanverwante producten

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de Fractie-Nanninga (Van Pareren) en de fracties van PVV (Van Kesteren), FVD (Dessing) en SGP (Van Dijk).

  5.
  35665

  Regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en invoering eisen uiterlijk van sigaretten

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de Fractie-Nanninga (Van Pareren).

  6.
  Afronding implementatie nieuwe Donorwet

  Brief van de minister voor MZS van 7 juli 2021 (33506, AO)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de PVV-fractie (Van Kesteren).

  7.
  E210010 - EU-strategie over de rechten van kinderen, COM(2021)142

  Brief Europese Commissie d.d.12 augustus 2021 (35827, D)

  De commissie besluit dit onderwerp op 28 september 2021 opnieuw te agenderen.

  8.
  Jaarverslag 2020 van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE)

  Verslag schriftelijk overleg (32647, D)

  De commissie besluit op 28 september 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

 • Commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  18.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Toezegging T03003 - Bemiddelende rol bij bomenkap in buitengebied

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van LNV over de bemiddelende rol van de minister bij bomenkap in het buitengebied; Aanvullingswet natuur Omgevingswet

  De brief van de minister van LNV van 14 juli 2021 (34985, N) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissies besluiten toezegging T03003 als openstaand te blijven beschouwen.

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  18.05 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35720

  Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Arbouw), GroenLinks (Kluit), D66 (Pijlman), PVV (Bezaan) en ChristenUnie (Verkerk). Fracties die nog geen inbreng voor het voorlopig verslag hebben geleverd, kunnen dit in reactie op de proef van het voorlopig verslag alsnog doen.

  2.
  Geborgde zetels in waterschapsbesturen

  De commissie besluit dit onderwerp voorlopig niet te behandelen en de behandeling van het initiatiefvoorstel-Bromet/Tjeerd de Groot (35608) over dit onderwerp in de Tweede Kamer af te wachten. De staf wordt gevraagd na te gaan of het lid Baay (50PLUS) heden of op een later moment inbreng voor schriftelijk overleg wenst te leveren.

  3.
  Toezegging T02446 - Terugkerende evaluatie van onafhankelijke toetsing van milieueffectrapportages en over twee jaar een evaluatie van de effecten daarvan en Toezegging T02871 - Gemeentes eraan herinneren MER’en op te stellen

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van I&W over milieueffectrapportages; Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

  De commissie neemt kennis van de brief van 2 juli 2021 van de minister van I&W. Naar aanleiding hiervan geeft de commissie aan een mondeling overleg met de (huidige) minister van I&W te willen houden over de periodieke evaluatie van de milieueffectrapporten (MER) in relatie tot de Omgevingswet, bij voorkeur op dinsdag 12 oktober 2021.

  4.
  34864, O

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over granuliet; Aanvullingswet bodem Omgevingswet

  De brief van de staatssecretaris van I&W van 30 augustus 2021( 34864, O) wordt voor kennisgeving aangenomen.

  5.
  Rondvraag

  De commissie heeft kennis genomen van een artikel over mogelijke problemen met het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) en besluit de bespreking van dit onderwerp te betrekken bij de bespreking van de stand van zaken Omgevingswet op 28 september aanstaande.