Nieuws uit de commissies van 21 maart 2023De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 21 maart 2023 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en over andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.


Stikstofproblematiek

De commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) stemt in met het verzoek van de SGP (Schalk) om naast de op 21 maart verstuurde brief over de stikstofproblematiek, aanvullende schriftelijke inbreng te leveren over dit onderwerp. De GroenLinks-fractie (Kluit) geeft, mede namens de PvdA-fractie (Karakus), aan ook aanvullende schriftelijke inbreng te leveren over dit onderwerp.


Wet toekomst pensioenen

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bespreekt dat inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van het voorgehangen Ontwerpbesluit Parameters wordt geleverd door de fracties van het CDA (Oomen-Ruijten) en 50PLUS (Van Rooijen).

In het kader van de Wet toekomst pensioenen heeft de commissie ook een gesprek gehad met de voorzitter en enkele leden van de Commissie Parameters en een vertegenwoordiging van De Nederlandsche Bank (DNB). De Commissie Parameters heeft advies uitgebracht over de financiële parameters die pensioenfondsen moeten gebruiken voor wettelijk verplichte berekeningen die zij moeten uitvoeren. Ook heeft de Commissie geadviseerd over de methode waarmee de toekomstige pensioenverplichtingen van fondsen moeten worden gewaardeerd en over economische scenariosets.


Schriftelijke inbreng

Afschaffen btw op groente en fruit

Naar aanleiding van schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over de uitvoering van de motie van het lid Koffeman c.s. (afschaffen btw op groente en fruit) bespreekt de commissie voor Financiën (FIN) dat de fractie van de PvdD (Prast) inbreng voor nader schriftelijk overleg levert.

Wet hersteloperatie toeslagen

De commissie voor Financiën (FIN) bespreekt dat de fractie van de PvdD (Prast) inbreng levert over de uitvoering van de motie-Prast c.s. over gelijkstelling van kinderen en pleegkinderen.

Verordening tot tijdelijke liberalisering van de handel tussen de EU en Oekraïne

De commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) dat de fractie van de PvdD (Prast) inbreng levert voor nader schriftelijk overleg.

Veehouderij en gezondheid omwonenden

De commissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bespreken dat de fracties van GroenLinks (Kluit) en van de PvdA (Karakus) gezamenlijk inbreng leveren voor nader schriftelijk overleg. Ook wordt inbreng geleverd door de fractie van de PvdD (Koffeman).

Implementatie Europese klimaatwet

De commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) bespreekt dat inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en de PvdA (Crone) gezamenlijk, Fractie-Nanninga (Berkhout) en de SGP-fractie (Schalk).

Verordening EU-certificering van koolstofverwijderingen

De commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) bespreekt dat inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de VVD-fractie (Vos) gezamenlijk met de fracties van GroenLinks (Kluit) en de PvdA (Crone). Tevens wordt inbreng geleverd door de fractie van de PvdD (Koffeman).

Initiatiefvoorstel-Leijten Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum

De commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) bespreekt dat inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Meijer), CDA (Doornhof), D66 (Dittrich), PvdA (Koole), ChristenUnie (Talsma), SP (Kox), SGP (Schalk) en de OSF (Raven).

Plenair

Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besluit dat het plenaire debat op 11 april a.s. zal plaatsvinden.

Wet vaststellingsprocedure staatloosheid

De commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-raad (I&A/JBZ) brengt eindverslag uit en stelt voor de wetsvoorstellen plenair te behandelen op 23 mei 2023.


Deel dit item: