Dinsdag 12 september 2023, commissie Binnenlandse Zaken (BIZA)
Agenda

1.Vaststellen agenda

4.35488, G

Brief van de minister voor VRO ter aanbieding van het rapport over de evaluatie van de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten; Initiatiefvoorstel-Nijboer Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten

Bespreking brief van de minister

10.35455 / 35670, K

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BZK over ontwerpbesluit Tijdelijk experimentenbesluit nieuwe stembiljetten; Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten

Bespreking verslag van een nader schriftelijk overleg

11.35295, AN

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BZK over hernieuwde Rijksbrede strategie voor het beschermen van het vrije en open publieke debat tegen desinformatie; EU en de rechtsstaat

Bespreking verslag van een nader schriftelijk overleg

16.Rondvraag


Korte aantekeningen