34.554

Fiscale vereenvoudigingswet 2017Een van de doelstellingen van het kabinet met betrekking tot het belastingstelsel is vereenvoudiging. Daarom treft het kabinet ieder jaar maatregelen om het belastingstelsel eenvoudiger en begrijpelijker te maken. Om het belang van vereenvoudiging extra te onderstrepen is dit jaar gekozen voor een afzonderlijk vereenvoudigingswetsvoorstel. Met dit wetsvoorstel wordt ingezet op een vermindering van de administratieve lasten van burgers en bedrijven, een vermindering van de uitvoeringskosten van de Belastingdienst en een vermindering van de regeldruk.

Begin 2016 heeft een externe consultatie plaatsgevonden om burgers en het bedrijfsleven de kans te geven ideeën voor vereenvoudiging van het belastingstelsel aan te dragen. Een deel van de maatregelen in dit wetsvoorstel vloeit voort uit deze externe consultatie. In de Fiscale vereenvoudigingsbrief van de staatssecretaris van Financiën van 20 september 2016 wordt nader ingegaan op de resultaten van deze consultatie. Naast het onderhavige wetsvoorstel bevatten ook de voorstellen Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34.555) en Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing (34.556) een aantal andere vereenvoudigingen.

Het wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2017.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 17 november 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren en PVV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2016 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De gezamenlijke plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2017 en het voorstel Wet uitwisseling inlichtingen over rulings (34.527) door de Eerste Kamer vond plaats op 13 december 2016. Tijdens dat debat werd een drietal moties ingediend.


Kerngegevens

ingediend

21 september 2016

titel

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vereenvoudigingswet 2017)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Onder toepassing van artikel 12 van de Wet raadgevend referendum treedt deze wet in werking met ingang van 1 januari 2017.
  • 2. 
    In afwijking van het eerste lid treedt artikel VIII, onderdelen E en F, in werking met ingang van 1 juli 2017.
  • 3. 
    In afwijking van het eerste lid treden de artikelen V, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII en XIX in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In dat besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 12 van de Wet raadgevend referendum.

Documenten

46