34.545

Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluitingDit voorstel voorziet in een tijdelijk verlaagd tarief in de energiebelasting voor openbare laadpalen met een zelfstandige aansluiting op het distributienet. Op 19 november 2015 is een motie van de Tweede Kamerleden Van Weyenberg en Grashoff aangenomen waarin de regering wordt verzocht met een voorstel te komen om de energiebelasting op elektriciteit geleverd via openbare laadpalen zodanig aan te passen, dat zij niet langer een knelpunt vormt voor de overgang naar elektrisch rijden. In een brief van 18 maart 2016 is gereageerd op deze motie. In die reactie is aangegeven dat de energiebelasting geen knelpunt vormt voor de overgang naar elektrisch rijden omdat de belastingdruk per gereden kilometer op elektriciteit lager ligt dan de belastingdruk per gereden kilometer op benzine of diesel en net iets hoger is dan de belastingdruk op LPG. Wel kan een verlaging van de energiebelasting op elektriciteit voor openbare laadpalen een bijdrage leveren aan het verbeteren van de businesscase van een openbare laadpaal.

Op korte termijn is de businesscase van een openbare laadpaal in veel gevallen niet sluitend te maken. Dit komt doordat de investeringskosten nog vrij hoog zijn en het verbruik per laadpaal relatief laag is. Voor de overgang naar elektrisch rijden is de aanwezigheid van (openbare) laadinfrastructuur van groot belang. Het kabinet heeft daarom besloten de verlaging van energiebelasting voor openbare laadpalen praktisch vorm te geven door een tijdelijke verlaging van het energiebelastingtarief.

Het verlaagde tarief zal vier jaar van toepassing zijn, van 2017 tot en met 2020. Deze periode komt overeen met de periode van fiscale stimulering voor elektrisch rijden in Autobrief II. Verder stelt het kabinet voor om het tarief voor de elektriciteit voor laadpalen met een zelfstandige aansluiting op het distributienet in de Wet opslag duurzame energie voor de periode van 2017 tot en met 2020 op nihil te stellen.

Het wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2017.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 17 november 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, VVD en ChristenUnie stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA, SGP en PVV stemden tegen.

De gezamenlijke plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2017 en het voorstel Wet uitwisseling inlichtingen over rulings (34.527) door de Eerste Kamer vond plaats op 13 december 2016. Tijdens dat debat werd een drietal moties ingediend.


Kerngegevens

ingediend

20 september 2016

titel

Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluiting)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Onder toepassing van artikel 12 van de Wet raadgevend referendum treedt deze wet in werking met ingang van 1 januari 2017.
  • 2. 
    In afwijking van het eerste lid treden artikel I, onderdeel B, en de artikelen II, III en IV in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, in welk besluit de volgorde van toepassing van de verschillende artikelen of onderdelen daarvan wordt vastgesteld. Als dat tijdstip na 1 januari 2017 valt werken zij terug tot en met 1 januari 2017. In dat besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 12 van de Wet raadgevend referendum.

Documenten

43