35.300 VI, T

Motie-Backer (D66) c.s. over de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burgerIn deze motie spreekt de Kamer uit dat het wenselijk is om voorlichting aan de Raad van State te vragen om aan te geven hoe - met in achtneming van de verschillende rollen in de trias politica - de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger door wetgever, bestuur en rechter gezamenlijk, kan worden versterkt.Kerngegevens

nummer 35.300 VI, T
ingediend 10 maart 2020
bij Het beleidsdebat Staat van de rechtsstaat
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 7 april 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, PvdD, FVD en VVD stemden tegen.
indiener(s) J.P. Backer (D66)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
M.H. Bikker (ChristenUnie)
A.L. Bredenoord (D66)
B.O. Dittrich (D66)
H. Otten (Otten)
A.G.J.M. Rombouts (CDA)
C.P.W.J. Stienen (D66)
G.V.M. Veldhoen (GroenLinks)
dossier(s) Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020 (35.300 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
uitvoeringsstatus uitgevoerd

Bijzonderheden

Het lid Backer (D66) heeft op 6 juli 2021 een nadere toelichting over de stand van zaken rond deze motie gegeven en zal na het zomerreces de commissie een conceptopzet voor een gesprek met de Afdeling naar aanleiding van haar voorlichting toe doen.

De commissie voor J&V heeft op 2 februari 2021 voorgesteld dat de commissieleden de onderwerpen die zij naar aanleiding van de brief van 17 december 2023 (EK, BD) wensen te bespreken met de Raad van State aan het lid Backer (D66) doen toekomen.

De commissie voor J&V heeft op 12 januari 2021 de brief van 17 december 2020 van de vice-president van de Raad van State met de voorlichting over de motie-Backer c.s. over versterking van de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger, besproken (EK, BD). De commissie heeft besloten de Raad van State uit te nodigen voor een gesprek naar aanleiding van de brief van 17 december 2020.

De Eerste Kamer heeft de Raad van State bij brief van 9 juli 2020 verzocht om voorlichting betreffende deze motie (EK, AS). De Kamer heeft daarbij de Afdeling advisering verzocht haar van voorlichting te dienen op welke wijze het lerend vermogen van wetgever en bestuur kan worden bevorderd door middel van dialoog tussen de drie staatsmachten, met als doel de versterking van de kwaliteit van de rechtsbescherming van de burger.

De Eerste Kamer heeft op 7 juli 2020 een voorstel van de commissie tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State (EK, AQ) over deze motie als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.

Eerder was de brief van 4 juni 2020 van de voorzitter van de commissie voor J&V aan de Voorzitter van de Eerste Kamer gestuurd met het voorstel tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over deze motie (EK, AJ). Deze brief is op 9 juni 2020 als hamerstuk van de agenda gehaald omdat de commissie nadere afstemming wilde.Uitvoering